גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

האמנם "סלחתי כדבריך"?

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

שאלות בראב"ע

ד.

לענין העונש "יום לשנה"

ה.

למה לא קיבל ה' תשובתם

ו.

שאלות לשון וסגנון

ז.

שאלה בתרגום אונקלוס

פרשת שלח לך
שנת תש"ד

חטא המרגלים - תפילת משה

במדבר פרק יד, פסוקים כ - מה

גיליון זה הוא המשך גיליון שלח תש"ג שעסק בחלקו הראשון של פרק זה ובייחוד בתפילת משה. עיין שם!

א.  האמנם "סלחתי כדבריך"?

פסוק כ'

"וַיֹּאמֶר ה' סָלַחְתִּי כִּדְבָרֶךָ"

אברבנאל, מקשה בתשובת ה' "סלחתי כדבריך":

והנה לא נעשה כן, כי כולם מתו במדבר?

מה עונים לשאלה זו המפרשים הבאים, ומה בין הפירושים האלה?

רמב"ן, פסוק י"ז:

ד"ה ועתה יגדל נא כח ה': והנכון בעיני כי סליחה הנחת העונש כדברי אונקלוס, והקרבנות מעלים עונש השוגג מעליו, וכן טוב וסלח (תהלים פ"ו ה'), ואמר "סלחתי כדברך" לעם בכללן שלא יכם בדבר ויורישם ויעשה אותו לגוי גדול ועצום ממנו והם וזרעם יאבדו מן הארץ, אבל יסלח להם שיירשו בניהם את הארץ ושלא ימותו הם במגפה, וגזר שיתמו פגריהם במדבר וימותו שם כל אחד בבוא יומו.
והנה במשנה תורה הזכיר משה במעשה העגל תפילתו אשר התפלל עליהם, ואמר (דברים ט' י"ח) ואתנפל לפני השם כראשונה וגו', ופירש שם (פסוק כ"ו) תפילתו ואתפלל אל ה' ואומר וגו', והזכיר גם כן תפילתו על אהרן (פסוק כ'), ולא הזכיר להם במרגלים שהתפלל עליהם כלל. וכל זה מן הטעם שהזכרתי, כי הוא לא התפלל למחול להם אלא שישא להם ויאריך אפו ויפקוד עוון אבות על בנים, ולא היתה תפילתו שלמה עליהם, ועל כן לא הזכירה להם כי היו יכולין לטעון עליו.

ראב"ע, פסוק י"ט:

ד"ה סלח נא: אחר שמצאנו שאמר אם יראו את הארץ אחר סלחתי כדבריך, ידענו כי מילת סלח נא אריכות אף. וכן: ונסלח לו, עד שיעשה תשובה שלמה.

שד"ל, פסוק כ':

ד"ה סלחתי: הסליחה היתה לגמרי, כי לא מתו אלא כמות כל האדם בבוא יומם, ועם כל זה לא יראו את הארץ, כי זו מתנה, ואינם ראויים לה.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר