גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

אותותיו של נביא השקר

ב.

נביא השקר - "ממגנבי השם"

ג.

שאלות לשון וסגנון

ד.

השוואת פסוקים

ה.

תכלית הנסיון

ו.

"אחרי ה' אלוקיכם תלכו"

ז.

"אחרי ה' אלוקיכם תלכו"

פרשת ראה
שנת תש"ד

נביא שקר

דברים פרק יג, פסוקים ב - ו

א.  אותותיו של נביא השקר

פסוק ב'

"כִּי יָקוּם בְּקִרְבְּךָ נָבִיא"

אברבנאל, מקשה:

הנה הנביא הזה הנזכר בפרשה לא ימלט אם הנאמר שיהיה נביא שקר... והנה אמר "נלכה אחרי אלוהים אחרים" ולכן יומת – ויקשה לזה אמרו "ונתן אליך אות ומופת ובא האות והמופת", כי אם הוא נביא שקר, איך יצאו מופתיו לפועל? ... ואם אמרנו שהוא נביא אמת ולכן בא האות והמופת והיה עניינו לניסיון כמו שאמר הכתוב, יקשה אמרו "והנביא ההוא... יומת, כי דיבר סרה... להדיחך מן הדרך... " והלא הוא היה ירא ה' ולא אמר מה שאמר, כי אם לנסותכם לדעת הישכם אוהבים את ה'... ולא היה דעתו להדיחכם מן הדרך, אם כן למה יומת?

1.

נסה לענות על קושייתו בטרם עיינך במפרשים.

 

עיין במפרשים:

ספרי:

ובא האות: אמר ר' יוסי הגלילי: ראה עד היכן הגיע הכתוב לסוף דעתם של עובדי כוכבים ונתן להם ממשלה, אפילו יעמידו חומה ולבנה כוכבים ומזלות, אל תשמע להם! מפני מה? "כי מנסה ה' לדעת הישכם אוהבים..."
אמר ר' עקיבא: חס ושלום שיעמיד הקב"ה חמה ולבנה כוכבים ומזלות לעכו"ם! הא אינו מדבר אלא במי שהיה נביא אמת וחזר להיות נביא שקר, כחנניה בן עזור.

רש"י, פסוק ב':

ד"ה או מופת: בארץ, דכתיב אם טל יהיה על הגזה לבדה ועל כל הארץ חורב אף על פי כן לא תשמע לו. ואם תאמר, מפני מה נותן לו הקב"ה ממשלה לעשות אות? כי מנסה ה' אלהיכם אתכם.

ראב"ע, פסוק ב':

ד"ה כי יקום: ...ולפי דעתי שיש אות גם מופת כמו סימן. והעד, דברי ישעיה, שאמר הנה אנכי והילדים אשר נתן לי ה' לאותות ולמופתים, ואות הנביא, כאשר הלך עבדי ישעיה ערום ויחף. ואותות בניו: שמותם על דבר המקרה שיהיה בימיהם, והם: עמנואל מהר שלל חש בז ושאר ישוב. ובמכות: והיו לך לאות ולמופת וכן רבים.

פסוק ד':

ד"ה וטעם כי מנסה: בעבור שעזבו ולא המיתו. ונסיון השם להראות צדקת המנוסה.

רשב"ם, פסוק ג':

ד"ה ובה האות: שידועים עתידות ע"י רוח טומאה ותרפים ואוב וידעוני.

ספורנו, פסוק ד':

ד"ה לא תשמע: לא תפנה אל דבריו לראות אם יש ממש בקצתם, כי אין ספק שכל דבריו שקר שבדא מלבו הכל להרע, כאמרו: כי דבר סרה. והאות או מופת נעשה על ידי כישוף או תחבולה וזולתה - לא מכח נבואה שבאה לו.

ד"ה או אל חולם החלום: לראות אם יש בקצת חלומו אמת, אבל תדע בלי ספק שלא חלם דבר ממה שאמר, אבל המציא הכל מלבו כדי להדיח.

ד"ה כי מנסה: כי כשתחשבו לאויב את המדבר נגד אלהיכם בזה תהיו מנוסים לפניו לאוהבים.

2.

מהן דעות המפרשים בשאלה הנ"ל? סדרם לקבוצות ונמק דעותיהם.

3.

מה יש לטעון כנגד דעת ר' עקיבא מבחינת לשון הכתוב?

4.

הבא ראיה ממקום אחר בתורה לנאמר כאן על אות ומופת. (שאינם הוכחה לאמת!)

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר