גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בשאלת סמיכות הפסוקים

ב.

דין החוזרים מעורכי המלחמה

ג.

"ושמח את אשתו" - רשות

ד.

טעם "ושמח את אשתו"

ה.

תרגום "ושמח את אשתו"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת כי תצא
שנת תש"כ

"נקי יהיה לביתו"

דברים פרק כד, פסוק ה

א.  בשאלת סמיכות הפסוקים

פסוק ו'

"לֹא יַחֲבֹל רֵחַיִם וָרָכֶב כִּי נֶפֶשׁ הוּא חֹבֵל"

ראב"ע:

ד"ה לא יחבול ריחים ורכב: ...כל מצוה עומדת בפני עצמה והסמיכות כדרך הדרש. וזאת הפרשה דבקה, כי הזכיר שלא יגזול (=הפועל) ענבים לתת אל כליו (כ"ג כ"ה) והחרמש בקמה (כ"ג כ"ו) ולקחת אשה והיתה לו, גם לאחר ויצאה מרשותו (כ"א א'-ד') והלוקח אשה שישמח בה, לא יהיה עשוק שיצא בצבא (כ"ד ה') וחבילת הריחים – עושק (כ"ד ו') וגם גונב נפש (כ"ד ז') וכן נגע צרעת שלא ישמרו משפטיה תזיק הקרובים (כ"ד ט') וכן לא תעשוק העני בעבוטו (כ"ד י'-י"ג) והשכיר (י"ד-ט"ו), והבנים הקטנים שלא ימותו בעוון אביהם (כ"ד ט"ז) – והטיית משפט גר יתום וחבול בגד אלמנה (י"ז-י"ח) ושכחה בשדה, כי היא לעני (י"ט) וכן "לא תעולל" (כ"ד כ'-כ"ב) וכן "פן יוסיף ונקלה" (כ"ה א'-ג') וחסימת השור – עושק, כי יגע ולא יאכל (כ"ה ד') והממאן ליבם כדמות עושק (כ"ה ה'-י') והמחזקת במבושים – עושקת (כ"ה י"א-י"ב), "אבן ואבן", "איפה ואיפה" – עושק ממש (כ"ה י"ג-ט"ז), גם עמלק עשק לישראל (כ"ה, י"ז-י"ט).

1.

הסבר את המקומות המסומנים בקו.

2.

מהו לדעתו המכנה המשותף לכל המצוות האלה?

3.

התוכל להסביר בדרך אחרת את סמיכות העניינים בפסוקים ו'-ז'?

4.

התוכל להסביר בדרך אחרת את סמיכות העניינים בפסוקים י"ד, ט"ו-ט"ז?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר