גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלת מבנה

ב.

בהבנת המושג "היום"

ג.

בפירוש המושגים "לב" ו"נפש"

ד.

לשון "האמרת" ו"האמירך" - שאלות ברש"י

ה.

"וה' האמירך"

פרשת כי תבוא
שנת תש"כ

נאום "היום הזה"

דברים פרק כו, פסוקים טז - יט

א.  שאלת מבנה

רמב"ן, הקדמה לספר דברים:

הספר הזה עניינו ידוע שהוא משנה תורה; יבאר בו משה רבנו לדור הנכנס בארץ רוב מצוות התורה הצריכות לישראל, ולא יזכיר בו דבר בתורת הכהנים לא במעשה הקרבנות ולא בטהרת הכהנים ובמעשיהם, שכבר ביאר אותם להם והכהנים זריזים הם ולא יצטרכו לאזהרה אחר אזהרה. אבל בישראל יזהיר המצוות הנוהגות בהם פעם אחר פעם להוסיף בהן ביאור, ופעמים שלא יזכיר אותן רק להזהיר את ישראל ברוב אזהרות, כמו שיבוא בספר הזה, בענייני עבודה זרה אזהרות מרובות זו אחר זו, ותוכחות וקול פחדים אשר יפחיד אותם בכל עונשי העברות.
ועוד יוסיף בספר הזה קצת מצוות שלא נזכרו כלל...
ובטרם שיתחיל בביאור התורה התחיל להוכיחם ולהזכיר להם עונותיהם, כמה ימרוהו במדבר, וכמה התנהג עמהם הקב"ה במידת הרחמים...

רמב"ן, פרק א' פסוק א':

ד"ה אלה הדברים אשר דבר משה...: על המצוות אשר יזכיר בכל הספר מתחילת עשרת הדברות בפרשת ואתחנן (פרק ה' ו' והלאה), כמו שאמר (א' ד') "הואיל משה באר את התורה הזאת לאמור, כי על התורה מדבר...
ושיעור הכתובים האלה: "אלה המצוות אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן בארבעים שנה לצאתם ממצרים... ככל אשר צוה ה' אותו אליהם, והיה זה אחרי הכותו את סיחון ועוג בארץ מואב שם הואיל משה לבאר להם התורה הזאת לאמור..." ויאמר "ה' אלוקינו דבר אלינו בחורב רב לכם שבת..." והטעם: כי כאשר הואיל משה לבאר להם המצוות, אמר להם בתחילת דבריו: ה' אלוקינו דיבר אלינו בחורב שנכבוש הארץ מיד ונעבור את הירדן, וחטאותיכם גרמו לכם זה וזה ונמשכו דברי הפתיחה הזאת עד שהשלים בהם בפסוק (פרק ד' מ') "ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנכי מצוך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר ה' אלוקיך נותן לך כל הימים". אז קרא משה אל כל ישראל אשר היו לפניו ואמר (ה' א') "שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנכי דובר באזניכם היום" והתחיל בביאור התורה עשרת הדברות, שישמעו אותם בביאור מפי המקבל אותם מפיו של הקב"ה ואחרי כן הודיעה יחוד השם (ו' ד') "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" וכל המצוות שבספר הזה... ומפני שהאריך בדברי הפתיחה הזאת, חזר הכתוב למקום שפסק בתחילת ביאור התורה ואמר (ד' מ"ב-מ"ה) "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, אלה העדות והחוקים והמשפטים אשר דבר משה אל בני-ישראל בצאתם ממצרים"...
והנה הזכיר בכאן שני דברים: אמר שדבר משה אל בני-ישראל ככל אשר צוה ה' אותו אליהם, וזה רמז אל המצוות שיאמר להם בספר הזה שלא נזכרו עד הנה בתורה, ואמר שהם ככל אשר ציוה אותו ה', לא הוסיף ולא גרע על מה שנצטוה והזכיר זה בעבור שלא אמר בהם "וידבר ה' אל משה", ולכן כלל אותם עתה שהם כולם ככל אשר נצטוה מפי הקב"ה; ואמר עוד, כי "הואיל משה באר את התורה" וזה רמז במצוות שנאמרו כבר, שיחזור אותם לבאר אותם ולחדש בהם דברים.

רמב"ן, דברים כ"ו ט"ז:

ד"ה היום הזה ה' אלוהיך מצוך לעשות: הנה השלים משה לבאר את התורה ולחדש כל המצוות אשר ציוה אותו ה' לחדש להם, לכך אמר היום הזה ה' מצוך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, כי כבר השלמתי לך הכל, והזכיר "ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך" והלב והנפש פירשתים.

(כוונתו לדבריו בדברים ד' ה'. עיין שאלה ג).

1.

מהו מבנה ספר דברים כולו על פי דבריו אלה, ומהו תפקידם של פסוקינו ט"ז-י"ט בתוך הספר כולו?

2.

מה הקושי הגדול בספר דברים ובפסוקנו (ט"ז) המתיישב ע"י דבריו אלה?

3.

הסבר את המקומות המסומנים בקו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר