גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למושג "ברכה"

ב.

לשון "אמור" - שאלות ברש"י

ג.

הברכה והשמירה

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

ה.

הכיצד "ישא ה' פניו"

ו.

"פנים" של הקב"ה

פרשת נשא
שנת תש"ג

ברכת כהנים

במדבר פרק ו, פסוקים כב - כז

א.  למושג "ברכה"

אברבנאל:

הברכה שם משותף, כי יש ממנה מה' לנבראיו והיא השפעה והטבה כמו שנאמר (בראשית כ"ד) וה' ברך את אברהם בכל... ויש ברכה שהיא מהנבראים אליו יתברך והיא הלל ושבח כמו (דברי הימים א' כ"ט) ויברך דוד את ה'... ויש ברכה שהיא מהנבראים קצתם לקצתם והיא אינה שפע כמו ברכת ה' לנבראיו ולא שבח והודאה כברכת הברואים לבורא, אבל תפילה ובקשת רחמים על המתברך שישפיע עליו הקב"ה מברכתו. ולזה נאמר כאן "דבר אל אהרן ואל בניו כה תברכו... אמור להם"... כי אינם אלא מתפללים בלבד על ברכתם – וזהו "אמור להם" שיהיה עניינם אמירה ותפילה עליהם בלבד – לא דבר אחר.

1.

כנגד איזו דעה מוטעית אמר אברבנאל את דבריו?

2.

מה הפסוק בפרשתנו המסייע לדבריו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר