גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

לסמיכות העניינים בפרשתנו

ב.

מעשה פינחס ושכרו

ג.

שאלות במפרשים

ד.

עצת בלעם

פרשת פינחס
שנת תש"ג

פינחס

במדבר פרק כה

א.  לסמיכות העניינים בפרשתנו

1.

עניינים שונים נסמכו בפרשתנו אלו לאלו (י'-י"ג; י"ד-ט"ו; ט"ז-י"ח; י"ט).

כיצד מבאר רש"י את סמיכות העניינים האלה וכיצד עונה הרמב"ן על השאלות הללו?

 

קרא רש"י, פסוק י"ד:

ד"ה ושם איש ישראל: כשם שייחס את הצדיק לשבח ייחס את הרשע לגנאי.

ד"ה נשיא בית אב לשמעוני: לאחד מחמשת בתי אבות שהיו לשבט שמעון.

דבר אחר: להודיע שבחו של פינחס שאף על פי שזה היה נשיא לא מנע את עצמו מלקנא לחילול השם, לכך הודיעך הכתוב מי הוא המוכה.

פסוק ט"ו:

ד"ה ושם האשה המוכה: להודיעך שנאתם של מדינים שהפקירו בת מלך לזנות כדי להחטיא את ישראל.

פרק כ"ו פסוק א':

ד"ה ויהי אחר המגפה: משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהן והוא מונה אותן לידע מנין הנותרות.

דבר אחר: כשיצאו ממצרים ונמסרו למשה נמסר לו במנין, עכשיו שקרב למות ולהחזיר צאנו מחזירם במנין.

קרא רמב"ן, הקדמה לפרשתנו:

הודיע הקב"ה למשה שישלם שכר טוב לפינחס על קנאתו אשר קנא לאלהיו, ועל הצדקה שעשה עם ישראל לכפר עליהם, ולא מתו כולם במגפה. וציוהו שיודיע לישראל שהוא כהן לעולם, וזה טעם לכן אמור, שיגיד זה בישראל.
ולא אמר הכתוב "והיתה לו ולזרעו אחריו כהונת עולם" כמו שאמר (שמות כ"ט ט') באהרן, אבל אמר "ברית כהונת עולם" ואמר "את בריתי שלום" שיתן לו ברית עם השלום דבק בו, ובאהרן נאמר "לכבוד ולתפארת" (שמות כ"ח ב'), ולכך אמר אשר קנא לאלהיו, והמשכיל יבין.
והזכיר: ושם איש ישראל המוכה, ושם האשה המכה, להודיע כי ראוי היה לשכר הגדול הזה, שהרג נשיא בישראל ובת מלך גוים - ולא ירא מהם בקנאתו לאלהיו.
ואחרי שנתן שכרו הטוב לצדיק ציוהו להפרע מן הרשעים, ואמר לו צרור את המדינים.
וציוהו שימנה העם תחילה, וזה טעם ויהי אחרי המגפה (להלן כ"ו א'), כי המנין יהיה תחילה. 

2.

שים לב: את הקשר שבין י"ד לפסוקים הקודמים מבאר רש"י בשתי דרכים!

לדרך א' השווה רש"י, בראשית י"ח י"ח:

ד"ה ואברהם היו יהיה: מדרש אגדה, זכר צדיק לברכה הואיל והזכירו בירכו. ופשוטו, וכי ממנו אני מעלים - והרי הוא חביב לפני להיות לגוי גדול ולהתברך בו כל גויי הארץ.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר