גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

ענשו של עמלק

ב.

סמיכות פרשת עמלק - שאלות ברש"י

ג.

הרמת ידיו של משה

ד.

שאלות במפרשים

ה.

"כי יד על כס יה"

פרשת בשלח
שנת תש"ג

עמלק

שמות פרק יז, פסוקים ט - טז

א.  ענשו של עמלק

אברבנאל, מקשה בפירושו לשמות פרק א' פסוק ט"ו:

למה ציוה יתברך להכרית זרעו של עמלק בתורה (שמות): כי... מלחמה לה' בעמלק וכו', ואמר (דברים כ"ה) תמחה את זכר עמלק? ואף על פי שידענו שעמלק יבוא ונלחם בישראל – הנה שכרו אתו שחלש יהושע את עמלק לפי חרב ולמה ענשהו יותר? האם ציוה כזאת על המואבים ועל שאר העמים שנלחמו עם ישראל? ולמה אם כן יוחד העונש הזה בעמלק לבד, עד שציוה לשאול: לך והכית את עמלק? 

מה עונים על זה מפרשינו?

מה כוונת דברי הרמב"ן (להלן) "עובר ומתעבר על ריב לא לו"?

רש"י, פסוק י"ד:

ד"ה כתב זאת: שבא עמלק להזדווג לישראל קודם לכל האומות.

פסוק ט"ז:

ד"ה כי יד: ידו של הקב"ה הורמה לישבע בכסאו להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמית, ומהו כס, ולא נאמר כסא, ואף השם נחלק לחציו, נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק כולו, וכשימחה שמו יהיה השם שלם והכסא שלם, שנאמר (תהלים ט' ז') האויב תמו חרבות לנצח, זהו עמלק שכתוב בו (עמוס א' י"א) ועברתו שמרה נצח, (תהלים שם) וערים נתשת אבד זכרם המה, מהו אומר אחריו (תהלים ט' ח') וה' לעולם ישב, הרי השם שלם, (תהלים שם) כונן למשפט כסאו, הרי כסאו שלם.

דברים פרק כ"ח פסוק י"ח:

ד"ה אשר קרך: לשון מקרה. דבר אחר לשון קרי וטומאה, שהיה מטמאן במשכב זכור. דבר אחר לשון קור וחום, צננך והפשירך מרתיחתך, שהיו כל האומות יראים להלחם בכם ובא זה והתחיל והראה מקום לאחרים. משל לאמבטי רותחת שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה, בא בן בליעל אחד קפץ וירד לתוכה. אף על פי שנכוה, הקרה אותה בפני אחרים.

רמב"ן:

... וטעם העונש שנענש עמלק יותר מכל העמים, בעבור כי כל העמים שמעו וירגזון (לעיל ט"ו י"ד), ופלשת אדום ומואב ויושבי כנען נמוגו (שם) מפני פחד ה' ומהדר גאונו, ועמלק בא ממרחק כמתגבר על השם, ולכך אמר בו ולא ירא אלהים (דברים כ"ה י"ח), ועוד כי הוא נין עשו וקרוב לנו, עובר מתעבר על ריב לא לו.

ראב"ע, פסוק י"ד:

וטעם כי מחה אמחה בעבור שהכעיס את השם, כי אלופי אדום נבהלו מפחדו בעבור האותות שעשה במצרים ובים, וככה מואב ופלשת. והנה זה עמלק שמע גבורת השם בעבור עמו ישראל. והנה בא ממקום רחוק להילחם עם ישראל ולא פחד מהשם. וכן כתוב ולא ירא אלהים (דברים כ"ה י"ח)...

ועיין עוד בראשית ל"ו י"ב:

"וְתִמְנַע הָיְתָה פִילֶגֶשׁ לֶאֱלִיפַז בֶּן עֵשָׂו וַתֵּלֶד לֶאֱלִיפַז אֶת עֲמָלֵק אֵלֶּה בְּנֵי עָדָה אֵשֶׁת עֵשָׂו"

ועין גם רש"י, לבראשית כ"ט י"א:

ד"ה ויבך: ...דבר אחר: לפי שבא בידים ריקניות, אמר אליעזר עבד אבי אבא היו בידיו נזמים וצמידים ומגדנות, ואני אין בידי כלום. לפי שרדף אליפז בן עשו במצות אביו אחריו להורגו והשיגו, ולפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק משך ידו. אמר לו מה אעשה לציווי של אבא, אמר לו יעקב טול מה שבידי, והעני חשוב כמת.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר