גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

עינוי אלמנה ויתום

ב.

"תענון" -" תענה"

ג.

"אם ענה תענה"

ד.

"אם כסף תלוה" - חובה

ה.

דין משכון - שאלות ברש"י

ו.

שאלות במפרשים

פרשת משפטים
שנת תש"ג

אלמנה ויתום, והלוואה

שמות פרק כב, פסוקים כ - ל

א.  עינוי אלמנה ויתום

פסוק כ"א

"כָּל אַלְמָנָה וְיָתוֹם לֹא תְעַנּוּן"

רש"י:

ד"ה כל אלמנה ויתום לא תענון: הוא הדין לכל אדם, אלא שדיבר הכתוב בהווה, לפי שהם תשושי כח ודבר מצוי לענותם.

רמב"ן:

ד"ה כל אלמנה: אפילו עשירה בעלת נכסים, כי דמעתה מצויה ונפשה שפלה. ואמר אם ענה תענה אותו, כל יחיד מהם, על כן כתיב אחריו והיו נשיכם אלמנות, בעונש האלמנה וצעקתה, ובניכם יתומים, בצעקת היתום. והעונש הזה לא מנו אותו רבותינו בכלל חייבי מיתה בידי שמים בברייתא דואלו הן שבמיתה השנויה בסנהדרין (פ"ג א'). והטעם, שאין זה מיתה כמיתת בני אדם בידי שמים שנאמר בהם ומתו בו כי יחללוהו (ויקרא כ"ב ט') ולא תמותו (במדבר י"ח ל"ב), אבל ענש בכאן שיהרג אותם בחרב אויב או במלחמה ירד ונספה בלא הודע והיו נשיהם אלמנות לעולם ובניהם יתומים לעולם.

מכילתא:

כל אלמנה וכו': אין לי אלא אלמנה ויתום, שאר כל אדם מניין? תלמוד לאמר: "לא תענון", דברי ר' ישמעאל.
ר' עקיבא אומר: אלמנה ויתום שדרכם לענות בהם דיבר הכתוב.

רמב"ם, הלכות דעות פרק ו' הלכה י':

חייב אדם להזהר ביתומים ואלמנות מפני שנפשם שפלה למאד ורוחם נמוכה. אף על פי שהן בעלי ממון, אפילו אלמנתו של מלך ויתומיו מוזהרים אנו עליהם שנאמר: "כל אלמנה ויתום לא תענון".
והיאך נוהגים עמהן? לא ידבר אליהם אלא רכות ולא ינהג בהם אלא מנהג כבוד ולא יכאיב גופם בעבודה ולבם בדברים קשים ויחוס על ממונם יותר מממון עצמו. כל המקניטן או מכעיסן או הכאיב להן או רדה בהן או איבד ממונם הרי זה עובר בלא תעשה...
ולאו זה, אף על פי שאין לוקין עליו, הרי ענשו מפורש בתורה "וחרה אפי והרגתי וכו'" – ברית כרת להם מי שאמר והיה העולם, שכל זמן שהם צועקים מחמס, הם נענים, שנאמר: "כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו".
במה דברים אמורים? בזמן שעינה אותם לצורך עצמו, אבל עינה אותם הרב כדי ללמדם תורה או אומנות או להוליכם בדרך ישרה, הרי זה מותר. ואף על פי כן לא ינהג בהם מנהג כל אדם אלא יעשה להם הפרש וינהלם בנחת וברחמים גדולים וכבוד שנאמר: "כי ה' יריב ריבם".

1.

מה בין ר' ישמעאל לר' עקיבא?

הבא נימוקים לסברת כל אחד מהם!

2.

כמי מהם פירשו רש"י ורמב"ן וכמי מהם פסק הרמב"ם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר