גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

טעם מתנות עניים

ב.

מתי ינהג כעשיר ומתי כעני

ג.

בביאור הפועל "תעולל"

ד.

דין הנושה: "בחוץ תעמוד"

פרשת כי תצא
שנת תשכ"ז

מתנות עניים

דברים פרק כד, פסוקים יט - כב

א.  טעם מתנות עניים

ר' שמשון רפאל הירש, (תרגום מגרמנית של אדוני אבי ז"ל) לויקרא י"ט ט' ד"ה ובקוצרכם את קציר...:

החוקים האלה אין תכליתם סיפוק הצרכים החומריים באופן ישיר לעניי העם. הן גם העני בעצמו מחויב לעזוב לעניים לקט שכחה ופאה ועוללות של שדהו וכרמו. ברור שחוקים אלה מטרתם להזהיר כל אזרח בישראל תיכף בשעת הקציר והבציר, בשעת כינוס מתנות הטבע ופרי עמל בפיו, בשעה שהוא עלול להוציא מפיו את המילים הגאוותניות הרות סכנות חמורות, המילים "קנייני שלי", ולהזכיר לו כי עליו לקיים בפועל את ההוראה שה"שלי" הזה כולל בתוכו, חיוב המוטל על כל אחד ואחד לדאוג להספקת צרכיהם של הנצרכים, וכי השדה והכרם לא נתנו יבולם ופריים לו לבדו – וכי ביגיע כפיו אין עליו לעמול רק לטובת עצמו, וכי בארץ שהיא קודש לה' אין הדאגה ל"עני ולגר" תוצאה של רגש החמלה המפותח פחות או יותר, או של רגש הפחד מפני סכנת ההתקוממות של מיואשים ומתמרמרים מבין העניים, סכנה המאיימת על קנייניהם של בעלי הרכוש, שדאגה זו אינה מופקדת בידי רחמנים או פקחים, כי אם שהיא הופכת לזכות הניתנת מאת ה' למעוטי יכולת ושהיא חיוב שנתחייבו בה בעלי יכולת.

רש"ר הירש, דברים כ"ד י"ט:

"מתנות העניים" עומדות כניגוד, כמחאה נגד מושג ה"שלי". ואם מזכירים לך פאה ועוללות את חובתך לבלתי ראות שדך וכרמך כולו כשלך ורק כשלך, וכן לבלתי השתמש בכל מה שהצמיח לך הטבע בברכת ה' לטובתך אתה בלבד, ואם מזכירים לך פרט ולקט שאין עליך לנצל עמל כפיך לטובתך אתה עד גמירא... הנה מוסיפה התורה מצוות שכחה ללמדך שאף מחשבותיך הקשורות בעמל לקניניך, אין עליהן להיות מופנות רק לטובתך אתה, ומה שנעלם פעם בשעת קציר ממחשבותיך, יהא חלקם של העניים.

1.

הסבר, מניין לרב הירש בטחון זה שאין חוקים אלה תכליתם "הספקת צרכי העניים" אלא חינוכם של בעלי רכוש?

2.

התוכל להוכיח מלשון הכתוב (בפסוק י"ט) שמצוות שכחה באה לצמצם את רגש הרכושנות (ה"שלי") בלבו של בעל השדה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר