גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בטעם קרבן עולה ויורד

ב.

יודע עדות לחברו

ג.

מילת "ואשם" - שאלות ברש"י

ד.

אשם גזלות

ה.

בביאור פסוק "נפש כי תחטא" וכו'

ו.

שאלות ודיוקים ברש"י

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויקרא
שנת תש"ג

קרבן עולה ויורד ואשם גזלות

ויקרא פרק ה

הגיליון הזה הוא המשך גיליון ויקרא תש"ב, אשר עסק בטעמי הקרבנות ובסוגיהם באופן כללי (עיין שם), גיליון זה עוסק בסוגים מיוחדים (קרבן עולה ויורד, אשם גזלות).

א.  בטעם קרבן עולה ויורד

ספר החינוך:

מצוות עשה להקריב קרבן עולה ויורד על חטאים מיוחדים והם טומאת המקדש, כלומר אדם שהוא טמא... ונכנס למקדש בשגגה... ושבועת ביטוי שנשבע על דבר לעשות או שלא לעשות ועובר עליה בשגגה, ושבועת העדות שנשבע לחברו שאינו יודע לו עדות בין בשוגג בין במזיד...
משרשי המצוה כבר אמרנו, כי ענין הקרבן להזכיר ולהשיב החוטא אל לבו בכח הפעולה, כי הרע מעשיו, ושיבקש מחילה לאל על העשוי, ויזהר על העתיד. ומחכמתו ברוך הוא ובידיעתו קלות שכל בני אדם ומיעוט הבנתם ודלות כוחם, הקל עליהם הכפרה בחטאים אלה להיות כפי עושר בני אדם ועניָם, לפי שכשלונם קרוב אצל בני אדם, שאין ספק כי חטא הלשון קרוב ותמידי יותר מחטא המעשה. וזה יספיק לך אל השבועות. גם אל ענין מקדש וקדשיו ידוע שהכשלון מצוי בו, שענין הטהרה קשה מאד על האדם לשמרו... ומן השורש הזה שאמרנו שהכשלון קרוב לעניינים אלה הקל להם עוד בשבועת העדות להיות מביאין כפרה על שוגג או מזיד, לפי שענין העדות הוא תמידי ביותר ויצר לב האדם רע ותולים השקר בשכחם ולא יכוונו עדותם. גם יש מן הבריות שאין משגיחים כל כך ברעה הגדולה שעושים בהטיית כיוון העדות, אחר שבידיהם לא יגזלו ולא יחמסו, אף על פי שבסיבתם אדם עשוק ורצוץ, לא יתנו לב על זה, ועל כן מהתמדת הענין וקלותו בעיני העם, היה מחסדיו ברוך הוא להיותם מביאים כפרה בין שוגג בין מזיד. ואולם המבין בבני אדם, כל אשר ירחיקנו האל ממנו, אף על פי שנתן הדבר לכפרה, ראוי לנו להרחיקו תכלית הריחוק, והענין הוא כאילו יודיע האל אל בני אדם: דבר פלוני אין רצוני שתעשו אותו בשום פנים. ואולם הנכשל מכם ויעבור עליה, יעשה תשובה בכל כוחו ויגדר עצמו בהרבה גדרים ויביא קרבן לקבוע הדבר בלבו שלא יכשל בו עוד. ומכל מקום, לא ניצל האיש ההוא שעבר על מצוות בוראו.

1.

מה המשותף בשלושת המקרים שבהם חייבים קרבן עולה ויורד – לפי דעת ספר החינוך?

2.

במה שונה חיוב הקרבן במקרה שבועת העדות מבשאר המקרים?

3.

מה כוונת ספר החינוך בקטע האחרון (החל מן "ואולם המבין בבני אדם"), וכנגד איזו דעה מוטעית הוא פונה?

------------------------------------------------------------------------------------

עצה טובה לשאלה זו: עיין רש"ר הירש לפסוק י"ג, שהלך בדרך אחרת מאשר ספר החינוך.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר