גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

חטא בני אהרן

ב.

"הוא אשר דבר ה'"

ג.

הרעיון שבמילים "בקרובי אקדש"

ד.

בביאור הביטוי "וידם אהרן"

פרשת שמיני
שנת תש"ג

חטא נדב ואביהו

ויקרא פרק י

א.  חטא בני אהרן

1.

מה היה חטא בני אהרן, אשר עבורו נתחייבו מיתה לפי ספרא, רש"י, רשב"ם, באור?

2.

בעקבות איזו מן הדעות שבספרא הולך הרשב"ם, ובעקבות איזו מהן הבאור?

ספרא (י"ז):

באותה שעה קפצה פורענות של נדב ואביהוא. ויש אומרים מסיני נטלו את שלהם. כיוון שראו את משה ואהרן שהיו מהלכים תחילה והם באים אחריהם וכל ישראל אחריהם, אמר לו נדב לאביהוא: עוד שני זקנים מתים ואנו ננהג את הקהל, אמר הקב"ה: מי קובר את מי? הם קוברים אתכם ויהיו הם מנהיגים את הקהל.

דבר אחר: כיוון שראו בני אהרן שקרבו כל הקרבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל, אמר לו נדב לאביהוא: וכי יש לך אדם שמבשל תבשיל בלא אש? מיד נטלו אש זרה והכניסו לבית קודש הקדשים שנאמר: ויקחו שני בני אהרן וכו'... 

ויקחו שני בני אהרן: אף הם בשמחתם, כיוון שראו אש חדשה, עמדו להוסיף אהבה על אהבה ויקחו וכו'.

רש"י:

ד"ה ותצא אש: רבי אליעזר אומר לא מתו בני אהרן אלא על ידי שהורו הלכה בפני משה רבן. רבי ישמעאל אומר שתויי יין נכנסו למקדש, תדע שאחר מיתתן הזהיר הנותרים שלא יכנסו שתויי יין למקדש. משל למלך שהיה לו בן בית וכו' כדאיתא בויקרא רבה.

רשב"ם, פסוק א':

ד"ה ויקחו שני בני אהרן איש מחתתו: קודם שיצא האש מלפני ה' כבר לקחו איש מחתתו להקטיר קטורת לפנים על מזבח הזהב שהרי קטורת של שחר קודמת לאיברים ונתנו בהן אש זרה אשר לא ציוה אותם משה ביום הזה שאף על פי שבשאר ימים כתיב ונתנו אהרן הכהן אש על המזבח, היום לא ציוה. ולא רצה משה שיביאו אש של הדיוט לפי שהיו מצפים לירדת אש גבוה ולא טוב היום להביא את זה כדי להתקדש שם שמים שידעו הכל כי אש בא מן השמים. כמו שאמר אליהו: ואש לא תשימו, לפי שהיה רוצה לקדש שם שמים בירידת האש מלמעלה.

פסוק ב':

ד"ה ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם: והוא ותצא אש של פסוק ראשון. כמו שפירשתי אצל וישב משה את דברי העם (שמות י"ט ח'). וכן וישב את הכסף לאמו (שופטים י"ז ג'-ד'). שכתוב שני פעמים כפסל מיכה ששניהם אחד הם. אף כאן שני הפסוקים אחד הם. כשיצא האש ותאכל את השלמים של מזבח החיצון כשלקחו בני אהרן והקריבו אש זרה על המזבח הפנימי ותצא אש מלפני ה' להקטיר קטורת לפנים תחילה ופגעה בני אהרן שם ומתו, ואחר כך יצאה משם ובאה אל מזבח החיצון ותאכל את העולה. וימותו לפני ה'. ומיד כששמע אהרן היה רוצה להניח העבודה ולהתאבל על בניו.

רשב"ם, שמות פרק י"ט פסוק ח':

כמו שמפרש והולך: ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן וגו', אז ויגד משה את דברי העם אל ה'. זהו וישב משה וגו' כולל. ואחר כך מפרש כך אמר לו משה להקב"ה כבר מאתמול קיבלו עליהם לעשות מה שתצוום. וכמוהו ותצא אש מלפני ה' ותאכל את העולה ובתוך כך ויקחו שני בני אהרן נדב ואביהוא וגו' ותצא אש מלפני ה', מצא נדב ואביהוא לפני מזבח הזהב שבהיכל בהקריבם עליו אש זרה ושרפם ויצא לחוץ ואכל את העולה על מזבח הנחושת שבעזרה חוץ להיכל. וכן בספר שופטים בפרשת מיכה: וישב את אלף ומאה הכסף לאמו ותאמר אמו הקדש הקדשתי את הכסף לה' וגו' וישב את הכסף לאמו. בתחילה אמר הכתוב וישב את הכסף לאמו, ופירש אחר כך כיצד, ותאמר אמו וגו'.

באור, (ר' נפתלי הרץ ויזל):

... נדב ואביהוא גדולי עולם היו וחלילה להם לעבור בזדון את פי ה', אבל מרוב שמחה נתערבבה דעתם ליכנס לפנים להקטיר קטרת סמים דקה ולא נצטוו מפי משה, אלא מדעתם עשו, וזהו אשר לא ציוה אותם. אבל האש שנטלו היה ממזבח החיצון כמשפטו בכל יום או מן הכיריים וכמו שאמרנו. ואין "אש זרה" הנאמר כאן – אש ממש, אלא כמו "אשה ריח ניחוח", שעניינו מאכל אש, כאילו אמר מתנה אש זרה שלא נצטוו עליה, שמן "אשי ה'" הנפרד – אש, כמו "קן" מן "קני". ... לא שעברו על לאו "ואל יבוא בכל עת אל הקדש" (ט"ז א') שעדיין לא הוזהרו עליו... ולא על אחת מן האזהרות המפורשות, אבל היה ראוי לקדושי עליון להיות צנועים כאמרו (מיכה ו') "והצנע לכת עם אלוקיך" ולבלתי הביא מתן אש מדעת עצמם, אבל המה עברו גבול המוסר והצניעות, ובעבור גדולתם נחשב להם עוון ומתו... שגברה עליהן אהבת המקום ברוך הוא ועשו מה שעשו...

3.

בעל צידה לדרך, (פירוש על רש"י על התורה) מקשה על דברי רש"י הנ"ל:

כל המפרשים הקשו, למה הוצרכו חז"ל לתת טעם וסיבה למיתתם, זה אומר ככה וזה אומר ככה, הלא מקרא מלא מכחישם, ואמר בהדיא הטעם כאן ובריש פרשת אחרי מות (ויקרא ט"ו א') ובפרשת פינחס (במדבר כ"ו ס"א) "בהקריבם אש זרה"?

גם האברבנאל, מקשה על דברי ר' ישמעאל המובאים בסוף דברי רש"י:

...שלא ענש הכתוב אלא אם כן הזהיר, ואם עדיין לא הזהיר על היין ועל השכר, למה ימותו בני אהרן עליו?

התוכל להסיר הקושיות הללו בדרך הפשט?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר