גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות בפרשנים

ב.

שאלה ברש"י לפרקנו

ג.

נרפא הנגע או נרפא הצרוע?

ד.

"צפרים חיות טהורות"

ה.

נגעי בתים

פרשת מצורע
שנת תש"ג

נגעים

ויקרא פרק יד, פסוקים א - לב

הערה: גיליון זה הוא המשך מגיליון תזריע תש"ב שעסק בנגעים ובטעמי דיניהם בכלל. עיין שם.
גיליון זה עוסק בפרטי הדברים ובבאור הפסוקים.

א.  שאלות בפרשנים

1.

באור, פסוק ב':

ד"ה ביום טהרתו: ביום שיראה שנשתנה נגעו.

מה קשה לבאור?

2.

ראב"ע, פסוק ב':

ד"ה והובא: כמו חבריו, כי אמר שיסור נגע הצרעת לא ירצה להביא מה שמחויב.

מה קשה לראב"ע?

מי הם "חבריו"?

3.

ספורנו, פסוק ב':

ד"ה והובא אל הכהן: אל מקום קרוב חוץ למחנה שיוכל הכהן בכבוד ובלי רוב טורח ללכת לראותו.

מה קשה לספורנו?

איך אפשר לישב קושייתו בדרך אחרת?

4.

ראב"ע, פסוק ד':

ד"ה ועץ ארז ואזוב: הוא הגדול והקטן במיני הצמחים. והעד מדברי חכמת שלמה. ואין צורך לחפש על האזוב כי הוא ידוע בקבלה. והנה המצורע והבית המנוגע וטומאת המת קרובים, והנה גם הם כדמות פסח מצרים.

מה קשה לראב"ע?

מה פירוש המילים "והעד מדברי חכמת שלמה"?

5.

ראב"ע, פסוק ה':

ד"ה וצוה הכהן ושחט: כהן אמר או ישראל, ויש אומרים המצורע, והוא רחוק.

מה קשה לראב"ע?

מה פירוש המילים "והוא רחוק"?

6.

באור, פסוק ז':

ד"ה המטהר: הרוצה להטהר מטומאת הצרעת, שהיא טומאת הנגע.

מה קשה לבאור?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר