גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הברכה והקללה - שני קצוות

ב.

שינויי לשון

ג.

"ונתתה את הברכה"

ד.

"כי אתם עוברים"

ה.

שאלות במפרשים

פרשת ראה
שנת תש"ג

הברכה והקללה

דברים פרק יא, פסוקים כו - לב

א.  הברכה והקללה - שני קצוות

פסקים כ"ו-ל'

ספורנו:

ד"ה ראה: הביטה וראה שלא יהיה עניינך על אופן בינוני כמו שהוא המנהג בשאר עכו"ם, כי אמנם אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, והם שני הקצוות. כי הברכה היא הצלחה יותר מן המספיק על צד היותר טוב. והקללה היא מארה מחסרת שלא יושג המספיק ושניהם לפניכם להשיג כפי מה שתבחרו.

ד"ה ונתתה את הברכה: תברך את שומרי המצות.

ד"ה הלא המה בעבר הירדן: בתחילת בואכם בארץ כדי לפרסם בתחילת כניסתכם שלא תהיה ישיבתכם בה על אופן מספיק אבל יהיה על אופן מוצלח או על אופן מקולל.

באר את הרעיון הכלול בדבריו.

השווה לדבריו דברי מדרש אגדת בראשית ל"ט:

(תהלים קכ"א) "שיר למעלות אשא עיני אל ההרים". זהו שאמר הכתוב (דברים כ"ח י"ג) "ונתנך ה' לראש... והיית רק למעלה ולא תהיה למטה, כי תשמע אל מצוות ה' אלוקיך" - אשריהן ישראל בזמן שהם עושין רצונו של הקב"ה הוא מעלה אותם כמלאכי השרת... "והיית למעלה" אין כתיב כאן אלא "והיית רק למעלה". מהו "רק"? מיעוט, פעמים שאתה למעלה, אימתי? "כי תשמע אל מצוות ה'", ואם לאו - פעמים שאתה מטה, כשאין אתם עושים רצונו שנאמר (דברים כ"ח כ"ג) "הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה".
וכך הבטיח הקב"ה לאברהם מתחילה (בראשית ט"ו) "הבט נא השמימה וספר הכוכבים... כה יהיה זרעך", ובמקום אחר הוא אומר (בראשית כ"ח) "והיה זרעך כעפר הארץ". אם ככוכבים למה כעפר הארץ? אלא, אמר לו: בשעה שבניך עושין רצוני - כשם שהכוכבים עליונים על כל העולם, כך בניך עליונים על כל העולם. וכשאינם עושין רצוני - כשם שהעפר למטה והכל מדיישים אותו, כן הן, שנאמר (מלכים ב' י"ג) "כי אבדם מלך ארם ויתנם כעפר לדוש". אמר לו: וכך אתה מניחן? אמר לו: לאו, מעמידן אני, שנאמר (ישעיה נ"ב) "התנערי מעפר".
אמרו לו הדורות הללו: ריבון כל העולמים, הרי הגיע קץ וזמן? לפיכך אמר דוד "שיר למעלות אשא עיני אל ההרים" שאתה מעלינו, שנאמר "עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ".

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר