גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"והתעלמת" - פעמים שאתה מתעלם

ב.

התוספת שבפסוק "לא תראה" וכו'

ג.

שאלות בראב"ע

ד.

פריקה וטעינה

ה.

שילוח הקן

פרשת כי תצא
שנת תש"ג

השבת אבידה

דברים פרק כב

א.  "והתעלמת" - פעמים שאתה מתעלם

רש"י:

ד"ה לא תראה והתעלמת: לא תראה אותו שתתעלם ממנו, זהו פשוטו (בבא מציעא ל'). ורבותינו אמרו פעמים שאתה מתעלם וכו'.

דברי רש"י "ורבותינו אמרו" לקוחים מן ספרי מ"ה בבא מציעא ל' א':

פעמים שאתה מתעלם (בא ללמדך שמותר להתעלם) כיצד? היה כהן והיא בבית הקברות או שהיה זקן ואינו לפי כבודו (רש"י: שישיבנה) או שהיתה מלאכה שלו מרובה משל חברו (רש"י: שהיה בטל ממלאכה שלו שיבטל בהשבתה מרובה מדמי האבדה) - פטור. לכך נאמר "והתעלמת" - פעמים שאתה מתעלם ופעמים שאין אתה מתעלם.
         

כיצד הגיעו חז"ל למסקנה זו בדרך הדרש של פסוקנו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר