גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"לא תלך רכיל בעמך"

ב.

"לא תלך רכיל"

ג.

"לא תעמוד על דם רעך"

ד.

שאלות כלליות

ה.

הלכות רוצח

ו.

"לא תלך רכיל..."

פרשת קדושים
שנת תשל"א

"לא תלך רכיל בעמך"

ויקרא פרק יט, טז

"לֹא תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ אֲנִי ה'"

א.  "לא תלך רכיל בעמך"

פסוק ט"ז

"לֹא תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ"

ספרא, מ':

"לא תלך רכיל בעמך" - שלא תהיה רך דברים לזה וקשה לזה: דבר אחר: שלא תהייה כרוכל שהוא מטעים דברים והולך. אמר ר' נחמיה: כך הוא מנהגם של דיינים: בעלי דין עומדים לפניהם, ושומעים את דבריהם, ומוציאין אותם לחוץ לנושאים ונותנים בדבר. גמרו את הדבר הזה, מכניסים אותם. הגדול שבדיינים אומר: "איש פלוני, אתה זכאי. איש פלוני, אתה חייב". ומניין שכשיצא אחד מן הדיינים לא יאמר: "אני מזכה, וחברי מחייבים, אבל מה אעשה ורבו עלי"? לכך נאמר: "לא תלך רכיל בעמך", וכן הוא אומר (משלי י"ט) "הולך רכיל מגלה סוד".

רש"י:    

ד"ה לא תלך רכיל: אני אומר: על שם שכל משלחי מדנים ומספרי לשון הרע הולכים בבית רעיהם לרגל מה יראו רע או מה ישמעו רע לספר בשוק נקראים הולכי רכיל - הולכי רגילה, אשפיימנט בלע"ז (espionner), וראייה לדברי, שלא מצינו רכילות שלא כתוב בלשון הליכה: "לא תלך רכיל", (ירמיה ו') "הולכי רכיל נחושת וברזל", ושאר לשון הרע אין כתוב בו לשון הליכה: (תהילים ק"א) "מלשני בסתר רעהו" (תהילים ק"כ) "לשון רמיה", (תהלים י"ב) "לשון מדברת גדולות". לכך אני אומר שהלשון "הולך ומרגל", שהכ"ף נחלפת בגמ"ל, שכל האותיות שמוצאיהן ממקום אחד מתחלפות זו בזו: בי"ת בפ"א, וגמ"ל בכ"ף וקו"ף, ונו"ן בלמ"ד, וזי"ן בצד"י, וכן (שמות ב' י"ט) "וירגל בעבדך" – ריגל ותר מה לאמר עלי רעה, וכן (תהילים ט"ו) "לא רגל על לשונו", וכן "רוכל" הסוחר ומרגל אחר כל סחורה. וכל המוכר בשמים להתקשט בהם הנשים על שם שמחזר תמיד בעיירות נקרא "רוכל" – לשון רוגל.

ראב"ע

ד"ה רגיל: כמו (יחזקאל כ"ו י"ב) "רכולתך" (שיר השירים ג') "מכל אבקת רוכל", והטעם: מלשין, כי הרוכל מעתיק (הסחורה), יקנה מזה וימכור לזה, והרכיל יגלה לזה מה ששמע מזה.

1.

הסבר מהו ההבדל בין שלושת פירושי הספרא?

2.

היכן מצא הספרא רמז לפירושו הראשון?

3.

למה נמנעו פרשנינו רש"י וראב"ע (וכן הרשב"ם והרמב"ן) מלפרש את פסוקנו לפי הרישא של הספרא?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר