גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

טעם ערי המקלט

פרשת מטות - מסעי
שנת תשל"א

רוצח בשגגה

במדבר פרק לה, פסוקים ט - לד

א.  שאלות כלליות

רמב"ם, הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ו':

א.שלושה הם ההורגים בלא כוונה:
ב. יש הורג בשגגה והעלמה גמורה, וזהו שנאמר בו (שמות כ"א) "ואשר לא צדה..." ודינו שיגלה לערי מקלט ויינצל.
ג. ויש הורג, ותהיה השגגה קרובה לאונס; והוא שיארע במיתת זה מאורע פלא, שאינו מצוי ברוב מאורעות בני אדם. ודינו שהוא פטור מן הגלות; ואם הרגו גואל הדם, נהרג עליו.
ד. ויש הורג בשגגה, ותהיה השגגה קרובה לזדון; והוא שיהיה בדבר כמו פשיעה, או שהיה לו להיזהר ולא נזהר. ודינו שאינו גולה, מפני שעוונו חמור, אין גלות מכפרת לו; ואין ערי המקלט קולטות אותו, שאינן קולטות אלא המחוייב גלות בלבד. לפיכך, אם מצאו גואל הדם בכל מקום והורגו – פטור...
ו. כיצד? הזורק אבן לרשות הרבים והרג... הרי זה קרוב למזיד, ואינו נקלט: מפני שזו פשיעות היא, שהרי היה לו לעיין, ואחר כך לזרוק...
יב. מי שהיה דולה את החבית להעלותה בסולם ונפל על חברו והרגו, פטור מן הגלות: שזה כמו אנוס הוא, שאין זה דבר הקרוב להיות ברוב העיתים אלא כמו פלא הוא: אבל אם היה משלשל את החבית ונפלה על חברו והרגתהו, היה יורד בסולם ונפל על חברו, היה מעגל במעגלה ונפלה על חברו והרגתהו - גולה, שהרי דרך נפילה מצוי ברוב העיתים להיזק, ודבר קרוב הוא להיות, שהרי טבע הכובד לירד למטה במהרה; הואיל ולא זירז עצמו ולא תיקן מעשיו יפה בשעת ירידה - יגלה.

1.

הסבר, למה קיצרה התורה בפרשת משפטים (במקום המוזכר ברמב"ם בהלכה ב) בדברהּ לראשונה על ערי המקלט, והאריכה במקומנו?

2.

מהי תכלית הישיבה בערי המקלט היוצאת מן האמור בדינים דלעיל, ואיזו דעה מקובלת אינה מתאימה כלל לדינים הנ"ל?

3.

מה הם סוגי השוגגים הפטורים מן הישיבה בערי המקלט, ומהי סיבת הפטור הזה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר