גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

השוואת מפרשים

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וירא
שנת תשל"א

"וירא אליו ה'..."

בראשית פרק יח, פסוקים א - ב

א.  שאלות כלליות

פסוק א'

"וַיֵּרָא אֵלָיו ה' בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא וְהוּא יֹשֵׁב... וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא..."

רש"י:

ד"ה וירא אליו: לבקר את החולה. אמר ר' חמא בר חנינא: יום שלישי למילתו היה, ובא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלומו.

רד"ק:

ד"ה וירא אליו ה' באלוני ממרא: ...וייתכן לפרש, כל כל סיפור הדברים האלה עד (י"ח ל"ג) "ואברהם שב למקומו" היה במראה הנבואה, והכל היה מראה אחת, ואמר כי כשבאה אליו נבואה זאת, היה יושב פתח האוהל. וטעם הזהירו "כחום היום", רוצה לומר כי נרדם היה לחמימות השמש, וראה המראה הזאת כשהוא נרדם, וקודם שדיבר עמו בדבר סדום הראהו בנבואה שלושה מלאכים, הגדול שבהם בישר שתלד שרה, ואף על פי שכבר אמר לו הא-ל כשציוהו על המילה, שב לבשרו על ידי שליח, לחזק הדבר בליבו. ועוד: כדי ששרה שומעת מפי המלאך. ואף על פי שהדבר הזה היה כולו במראה, פעמים ישמע קול הדיבור מי שהוא עם הנביא, כמו שראינו במראות דניאל (דניאל י' ז'): ... "והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו" - נראה מזה כי קול המלאך שמעו, ולפיכך חרדו לאותו הקול...

ד"ה וישא עיניו:תחילת מה שראה במראה אחר שנרדם הוא שנשא עיניו וראה שלושה אנשים.

ד"ה מפתח האוהל: שהיה יושב שם, כן ראה במראה הנבואה שקם ורץ לקראתם.

פסוק כ"ב

ד"ה ויפנו משם: כך ראה במראה הנבואה, כי הלך עמהם לשלחם כשיעור הלויה, ונפטרו ממנו ונסתלק אותו שבא לבשר את שרה, והשניים הלכו אל סדום.

ד"ה ואברהם עודנו עומד לפני ה': אמר כי מראה הנבואה לא נגמרה עדיין, כי עודנו בה.

ועיין דברי הרמב"ם בעלון ההדרכה.

רמב"ן:

ד"ה והנה שלושה אנשים: והנה פירוש הפרשה הזאת, אחרי שאמר כי בעצם היום הזה נמול אברהם (לעיל יז כו), אמר שנראה אליו השם בהיותו חולה במילתו, יושב ומתקרר בפתח אוהלו מפני חום היום אשר יחלישנו, והזכיר זה להודיע שלא היה מתכון לנבואה לא נופל על פניו ולא מתפלל, ואף על פי כן באה אליו המראה הזאת: באלוני ממרא - להודיע המקום אשר בו נימול. וזה גילוי השכינה אליו למעלה ולכבוד לו, כעניין שבא במשכן "ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד ה' אל כל העם" (ויקרא ט כג), כי מפני השתדלותם במצות המשכן זכו לראיית השכינה. ואין גילוי השכינה כאן וכאן לצוות להם מצוה או לדיבור כלל, אלא גמול המצוה הנעשית כבר, ולהודיע כי רצה האלהים את מעשיהם, כעניין שנאמר (תהלים יז טו) "אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך". וכן ביעקב אמר (להלן לב ב) "ויפגעו בו מלאכי אלהים", ואין שם דיבור ולא שחידשוֹ בו דבר, רק שזכה לראיית מלאכי עליון, וידע כי מעשיו רצויים. וכן היה לאברהם בראיית השכינה זכות והבטחה. וכן אמרו (מכילתא שירתא ג) ביורדי הים, שאמרו (שמות טו) "זה אלי ואנוהו" - ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא, זכות להם בעת הנס הגדול שהאמינו בה' ובמשה עבדו...
ואל תחוש להפסק הפרשה, כי העניין מחובר, ולכן אמר "וירא אליו" ולא אמר "וירא ה' אל אברהם". אבל בפרשה רצה לסדר כבוד הנעשה לו בעת שעשה המילה, ואמר כי נגלית עליו השכינה ושלח אליו מלאכיו לבשר את אשתו וגם להציל לוט אחיו בעבורו.
...וזו כוונתם (של רבותינו ז"ל) שאמרו "לבקר את החולה", שלא היה לדיבור אלא לכבוד לו.

רשב"ם:

ד"ה וירא אליו ה': היאך? שבאו אליו שלושה אנשים שהיו מלאכים. שבהרבה מקומות כשנראה המלאך קורהו בלשון שכינה, כדכתיב (שמות כ"ג, כא) "כי שמי בקרבו" - שלוחו כמותו. וכן (שמות ג', ב) "ויֵרא אליו מלאך ה' בלבת אש מתוך הסנה", וכתוב שם (בפסוק ד) "וירא ה' כי סר לראות".

פסוק י"ג:

ד"ה ... ויאמר ה': המלאך הגדול שבהם.

פסוק י"ד:

ד"ה הייפלא מה' דבר: מה ששלחנו אליך דבר? וכן (י"ט כ"ד) "וה' המטיר על סדום גפרית ואש מאת ה' מן השמים" – הראשון שבפסוק הוא גבריאל, והשני שבפסוק הוא הקדוש ברוך הוא.
וכן הוא מפורש בספר האגדה.*                 

1.

מה קשה לכל הפרשנים הנ"ל האלה בפסוקינו?

2.

מה הראיה מלשון הכתוב לדעת רש"י, שפסוק זה הוא סיומה של פרשה קודמת יותר משהוא פתיחה (או הקדמה) לפרשה הבאה?

3.

הסבר את דבריו המסומנים בקו.

מה המענה נגד פירושו שיוכל הטוען לטעון, וכיצד מיישבה הרמב"ן, הסובר שאין לחוש לה?

4.

כיצד מפרש הרמב"ן את דברי המדרש על ביקור חולים של הקדוש ברוך הוא?

5.

לשם מה מביא הרמב"ן את תהילים י"ז ט"ו, וכיצד הוא מסביר את ב' של "בצדק" וב' של "בהקיץ"?

6.

במה דומות תפישות הרשב"ם והרד"ק ביישוב קושייתנו, ובמה הן נבדלות?

------------------------------------------------------------------------------------

*כוונתו לבראשית רבה נ"א (ב').

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר