גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

טעם סיפור הבארות

ב.

"ממנו"

ג.

השוואת מפרשים

ד.

"ויכרו..."

ה.

שאלות בדברי נצי"ב

פרשת תולדות
שנת תשל"א

הבארות

בראשית פרק כו, פסוקים יג - כב

א.  טעם סיפור הבארות

מדרש הגדול, (בראשית כ"ו כ"ה):

"ויכרו שם עבדי יצחק באר" - אשריהם לצדיקים, שבכל מקום שהם הולכין, הן כורין בארות וממציאין את המים לרבים. ולמה? שהוא מחית הכל. וכן הוא אומר (משלי י' י"א): "מקור חיים פי צדיק".

רד"ק:  

...וכל הסיפורים האלה בחפירת הבארות וקריאת השמות להודיע כי בארץ ישראל המוחזקת היה חופר בארות כרצונו, ואין מוחה בידו, וכן קרא שמות כרצונו, והיו בני המקום קורין אותו כן. וכן אברהם, כמו שכתבנו, וכל זה היה להם לאות ולסימן מה שיעדם האל לתת הארץ לזרעם, אבל פלשתים – אף על פי שהיא מארץ ישראל – לא הוחזקה בידם, לפיכך רבו עמהם על הגבול, וכל זה להודיעם, שלא תהייה מוחזקת בידם כולה, אף על פי שחילקוה, לא הוחזקה בידם...

רמב"ן:  

ד"ה ויקרא שם הבאר עשק: וסיפר הכתוב ויאריך בעניין הבארות, ואין בפשוטי הסיפור תועלת ולא כבוד גדול ליצחק, והוא ואביו עשו אותם בשווה. אבל יש בדבר עניין נסתר בתוכו, כי בא להודיע דברי עתיד: כי באר מים רמוז לבית האלוקים אשר יעשו בניו של יצחק, ולכן הזכיר "באר מים חיים", כמו שאמר (ירמיהו י"ז י"ג) "מקור מים חיים את ה'". וקרא הראשון "עשק", ירמוז לבית הראשון, אשר התעסקו עמנו ועשו אתנו כמה מחלוקות וכמה מלחמות עד שהחריבוהו. והשני קרא שמה "שטנה", שם קשה מן הראשון. והוא הבית השני שקרא אותו בשמו שכתוב בו (עזרא ד' ו') "ובמלכות אחשורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים". וכל ימיו היו לנו לשטנה, עד שהחריבוהו, וגלינו ממנו גלות רעה. והשלישי קרא "רחובות", הוא הבית שעתיד להיבנות במהרה בימינו, והוא ייעשה בלא ריב ומצה, והאל ירחיב את גבולנו, כמו שנאמר (דברים י"ט ח') "ואם ירחיב ה' אלוקיך את גבולך כאשר נשבע....", שהוא לעתיד. וכתיב בבית השלישי (יחזקאל מ"א ז') "ורחבה ונסבה למעלה למעלה", "ופרינו בארץ" – שכל העמים יעבדוהו שכם אחד.

1.

מה הקושי הכללי למפרשים בפרקנו?

2.

מה ההבדל בין שלוש הדעות שהובעו לעיל בעניין חפירת הבארות?

שים לב: הרד"ק והרמב"ן הולכים בכיוון אחד, אך יש הבדל גדול ביניהם.

מהו הכיוון המשותף, ומהו הקו המבדיל?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר