גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הערכת מעשה שמעון ולוי

ב.

שאלות בדברי אבן כספי

ג.

שאלות כלליות

ד.

"אשר טמאו אחותם"

פרשת וישלח
שנת תשל"א

מעשה שמעון ולוי

בראשית פרק לד

א.  הערכת מעשה שמעון ולוי

הרמב"ן, פסוק ע"ג:

ד"ה ויענו בני יעקב... במרמה הנה חמור ושכם אל אביה ואל אחיה דיברו, אבל הזקן לא ענה אותם דבר, כי בניו ידברו במקומו בעניין הזה לכבודו, כי בעבור היות הדבר להם לקלון, לא ירצו שיפתח פיו לדבר בו כלל.
ויש כאן שאלה, שהדבר נראה כי ברצון אביה ובעצתו ענו, כי לפניו היו (- בנוכחותו דיברו), והוא היודע תשובתם כי במרמה ידברו, ואם כן למה כעס?? ועוד, שלא ייתכן שיהיה רצונו להשיא בתו לכנעני אשר טימא אותה. והנה כל האחים ענו המענה הזה במרמה, ושמעון ולוי לבדם עשו המעשה, והאב אירר אפם להם לבדם: והתשובה כי המרמה היתה באמרם להימול להם כל זכר, כי חשבו שלא יעשו כן בני העיר, ואם אולי ישמעו לנשיאם, ויהיו כולם נימולים, יבואו ביום השלישי בהיותם כואבים ויקחו את בתם מבית שכם, וזאת עצת כל האחים וברשות אביהם, ושמעון ולוי רצו להינקם מהם והרגו כל אנשי העיר.
וייתכן שהיה הכעס ליעקב שאירר אפם (פרק מ"ט ה-ז) על שהרגו אנשי העיר אשר לא חטאו לו, והראוי להם שיהרגו שכם לבדו. וזהו מה שאמר הכתוב "ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו...." כי כולם הסכימו לדבר לו במרמה בעבור הנבלה שעשה.
ורבים ישאלו, ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי. והרב (הרמב"ם) השיב בספר שופטים (רמב"ם הלכות מלכים פי"ד ה"ט) ואמר שבני נח מצווים על הדינים, והוא להושיב דיינין בכל פלך ופלך לדון בשש מצות שלהן, ובן נח שעבר על אחת מהן הוא נהרג בסייף, ראה אחד שעבר על אחת מהן, ולא דנוהו להרגו, הרי זה הרואה ייהרג בסייף. ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה שהרי שכם גזל, והם ראו וידעו  - ולא דנוהו. (עד כאן דברי הרמב"ם).
ואין דברים הללו נכונים בעיני, שאם כן היה יעקב אבינו חייב להיות קודם וזוכה במיתתם, ואם פחד מהם, למה כעס על בניו ואירר אפם אחר כמה זמנים, וענש אותם וחילקם והפיצם, והלא הם זכו ועשו מצוה ובטחו באלהים והצילם?!  ועל דעתי הדינין שמנו לבני נח בשבע מצות שלהם אינם להושיב דיינין בכל פלך ופלך בלבד, אבל ציוה אותם בדיני גנבה ואונאה ועושק ושכר שכיר ודיני השומרים ואונס ומפתה ואבות נזיקין וחובל בחבירו ודיני מלוה ולווה ודיני מקח וממכר וכיוצא בהן, כענין הדינין שנצטוו ישראל, ונהרג עליהן אם גנב ועשק או אנס ופתה בתו של חבירו או שהדליק גדישו וחיבל בו וכיוצא בהן. ומכלל המצוה הזאת שיושיבו דיינין גם בכל עיר ועיר כישראל, ואם לא עשו כן אינן נהרגים, שזו מצות עשה בהם, ולא אמרו (סנהדרין נז א) אלא "אזהרה שלהן זו היא מיתתן", ולא תיקרא אזהרה אלא המניעה בלאו...
ומה יבקש בהן הרב חיוב, וכי אנשי שכם וכל שבעה עממין לא עובדי עבודה זרה ומגלי עריות ועושים כל תועבות השם היו, והכתוב צווח עליהן בכמה מקומות (דברים יב ב) "על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן" וגו', "לא תלמד לעשות" וכו' (שם יח ט), ובגילוי עריות - "כי את כל התועבות האל עשו" וכו' (ויקרא יח כז), אלא שאין הדבר מסור ליעקב ובניו לעשות בהם הדין.
אבל עניין שכם, כי בני יעקב, בעבור שהיו אנשי שכם רשעים, ודמם חשוב להם כמים, רצו להינקם מהם בחרב נוקמת, והרגו המלך וכל אנשי עירו כי עבדיו הם, וסרים אל משמעתו, ואין הברית אשר נימולו נחשב בעיניהם למאומה, כי היה להחניף לאדוניהם, ויעקב אמר להם בכאן כי הביאוהו בסכנה שנאמר "עכרתם אותי להבאישני", ושם ארר אפם כי עשו חמס לאנשי העיר, שאמרו להם במעמדו "וישבנו אתכם והיינו לעם אחד", והם (בני שכם) היו בוחרים בהם ובטחו בדיבורם, ואולי ישובו אל ה' והרגו אותם חינם, כי לא הרעו להם כלל.

וכן דברי הרמב"ן, פרק מ"ט פסוק ה':

...יעקב קצף על שמעון ולוי בהרגם אנשי העיר, בעבור שעשו חמס, כי הם לא חטאו להם כלל ובאו בברית ונימולו, ואולי ישובו אל ה' ויהיו כולם בכלל אנשי בית אברהם ומן הנפש אשר עשו. ועוד חרה לו, שלא יאמרו, כי בעצתו נעשה הדבר, ויהיה חילול השם שיעשה הנביא חמס ושוד...

1.

לשתי קושיות עונה הרמב"ן כאן (לאחת בדבריו עד "בעבור הנבלה שעשה", לשנייה בדבריו החל מן "ורבים ישאלו").

נסח כל אחת מהן בבהירות.

2.

מהי ההוכחה לכך, שלא רצה יעקב להשיא בתו לשכם?

3.

מה הייתה איפוא כוונת יעקב בשמעו את הצעת בניו ולא מיחה בידם?

4.

במה רואה הרמב"ם הצדקה למעשיהם?

5.

כיצד סותר הרמב"ן את דברי הרמב"ם?

6.

הסבר את דברי הרמב"ן :

(א) "ומה יבקש בהם הרב חיוב"

(ב) "שאין הדבר מסור ליעקב... לעשות בהם הדין".

7.

מה מוסיף הרמב"ן בדבריו בפרשת ויחי על דבריו כאן בעניין מעשה שמעון ולוי?

8.

האין או היש סתירה בין דברי הרמב"ן על מילת אנשי שכם כאן ("כי עבדיו הם... ואין הברית אשר נימולו נחשב...") ובין דבריו על מילת תושבי שכם בפרשת ויחי ("ויבואו בברית וימולו ואולי ישובו אל ה'").

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר