גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת וישב
שנת תשל"א

"וישב יעקב..."

בראשית פרק לז

א.  שאלה כללית

ר' יצחק עראמה, עקידת יצחק שער כ"ח:

(בראשית ל"ז, ג') "וישראל אהב את יוסף מכל בניו...", (שם, ד') "ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם..." . הכתובים האלה מגלים טפח ועוד בטעם השנאה וסיבת כל המעשה ההוא אשר עשו. וזה כי יעידו שאף על פי שהיה (=יוסף) נוהג עמהם מידה של נערות, וכי יזקין יסור ממנה. אבל כאשר ראו כי אותו אהב אביהם לבדו מכל בניו – שהכוונה לדעתם שאינו אוהב מכולם אלא אותו לבד, כי מ"ם "מכל בניו" כמ"ם של (בראשית י"ד) "ויתן לו מעשר מכל", - הנה עלה על ליבם כי הוא היה העיקר אצלו ולו משפט הבכורה והברכה, כי הוא הבן הבכור לאהובה, ושאחיו כולם אצלו (=אצל יעקב) כבני פילגשים, וכבר חשבו שיקרה להם כמו שקרה לישמעאל ובני קטורה עם יצחק, וכמו שקרה לעשו עם יעקב. וכל הימים אשר הוא חי על האדמה לא יהיה להם חלק באלוקי ישראל, ולא להם יהיה הזרע אשר נאמר עליו ברכת אברהם ויצחק (בראשית י"ז) "להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך".
ונתאמתה להם מחשבה זאת, כי ראו כי עד עתה לא זכו בברכה זו כי אם אחד מבני האבות לבד וגזרו, כי זאת היא סיבת האהבה אשר אהבוֹ והכבוד אשר כיבדוֹ במה שעשה לו כתונת פסים וכו'. ועם מה שאמרו ז"ל, שכל מה שלמד (יעקב) משם ועבר מסר לו (=ליוסף).

(ועיין רש"י ג' ד"ה בן זקונים!).

והנה באמת אם היה הדבר כפי אשר חשבוהו, היה שנאתם וקנאתם אותו מצווה או זכות, מחוייבים על זה, והיה להם להתנכל בכל יכולתם עמו ועם אביהם לתת עליהם ברכה, כמו שהשתדל יעקב ורבקה עם עשו ויצחק, כי העניין היה לה אחד... כי הסיבה אחת בעינה כפי מה שחשבוהו.

1.

במה שונה תפישתו מן התפישה הרגילה?

2.

מה רצה לפרש בעזרת הפסוק בראשית י"ד "מעשר מכל", ונגד איזה פירוש של פסוקנו נאמרו דבריו אלה?

3.

במה דומה ענייננו לעניין רבקה ויעקב בבראשית פרק כ"ז?

4.

מניין לבעל העקידה שלא על הבאת הדיבה שנאו אותו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר