גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

לקדש הבכורות

ג.

"לי הוא" - שאלות ברש"י

ד.

"בעבור זה..."

ה.

שאלות בדברי שד"ל

ו.

"...כל..."

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בא
שנת תשל"א

"קדש לי כל בכור"

שמות פרק יג, פסוקים א - טז

א.  שאלה כללית

השווה בין דברי הרמב"ן לדברי המהר"ל:

רמב"ן, פרק י"ג פסוק י"א:

ד"ה והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני: ...ועל דרך הפשט (פסוק ב') "קדש לי כל בכור" – כל הנמצאים בישראל היום, כי בעבור שפדאם ממוות בהכותו בארץ מצרים, ציוה שיהיו קדושים לו לעבוד את עבודת ה' לכל אשר יצווה בהם. לא ציוה להם עתה פדיון, עד שהחליפם בלוויים, וציוה בפדיון העודפים (במדבר ג' מ"ו). אבל המצווה בנולדים לא נהגה במדבר, וציוה כי כאשר יבואו לארץ, תנהג באדם ובבהמה ובפטר חמור, וציוה בפדיונם לדורות.

מהר"ל מפראג, גבורות ה' פרק ל"א:

והזכיר "קדש לי כל בכור פטר רחם" ולא זכר המכה (=מכת הבכורות). ובפרשה שאחריה, היא פרשת "והיה כי יביאך..." (י"א ט"ז) אמר "ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרוג ה' כל בכור... על כן אני זובח..." כי נראה כי אלו שתי הפרשיות, פרשת "קדש" ופרשת "והיה כי יביאך" - פרשת "קדש" על הבכורים, שיהיו במעלה יתירה ויהיה להם מעלת קדושה, והשנייה לפדות בכורי אדם ולזבוח בכורי בהמה טהורה ולערוף בכור בהמה טמאה, ולפיכך פרשה שנייה לא כתוב בה לשון קדושה, רק לשון "והעברת כל פטר רחם לה'", ולשון "העברה" - כלומר הבדלה והפרשה, שבסוף תפדה אותם כדמסיים קרא.
נמצא כי הקדוש מורה על הצלת בכורי ישראל, והזביחה והפדיון מורה על הריגת בכורי מצרים. לכך ציוה בפרשה שנייה לפדות בכור אדם ולזבוח בכורי בהמה, כי הזביחה מורה על הריגה, והפדיון הוא גם כן פדיון נפש, ומורה זה על הריגת בכורי מצרים. כי אלו שתי פרשיות הכתובות זו אחר זו מורים על שהוא יתברך הציל בכורי ישראל והרג בכורי מצרים.
וכל פרשה בחינה בפני עצמה: בפרשה ראשונה לא נזכר רק (=אלא) הקדושה של הבכור. ואין זה מורה רק (=אלא) שהבכור הוא לחלקו יתברך, במה שהציל אותם. והפרשה השנייה על הריגת בכורי מצרים.
ובפרשה הראשונה נזכר איסור אכילת חמץ, ושיאכל מצה ושיזכרו יום צאתם, ואין זה בפרשה השנייה, כי עיקר הגאולה במה שישראל הם לה', וזה נראה במה שהציל ישראל ועל זה בא קידוש הבכורות. ואין עיקר הגאולה במה שהרג הבכורים של מצרים, לכך בפרשה זו (הראשונה) ציוה שיזכור היציאה ואכילת מצה ואיסור אכילת חמץ, שזה הכל תלה ביציאה ולא בפרשה השנייה כלל.

1.

מה היא השאלה על פרקנו (י"ג א'-ט"ז) המתורצת על ידי דברי כל אחד מהם?

2.

מה ההבדל בין שתי תשובותיהם?

3.

למה באה מצוות פדיון העודפים רק בפרשת במדבר ולא כאן?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר