גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות ודיוקים ברש"י

ב.

כיצד "לא נתן לב לדעת" - שאלות ברש"י

ג.

האמנם "לחם לא אכלתם"

ד.

שאלות בטעמי המקרא

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת כי תבוא
שנת תשכ"ו

נאום הסיכום לדברי הברית

דברים פרק כט, פסוקים א - ח

א.  שאלות ודיוקים ברש"י

רש"י, פסוק ב':

ד"ה ולא נתן לכם לב לדעת: להכיר את חסדי הקב"ה ולידבק בו.

ד"ה עד היום הזה: שמעתי שאותו היום שנתן משה ספר תורה לבני לוי (ל"א ט') "ויתנה אל הכהנים בני לוי", באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו: "משה רבנו, אף אנו עמדנו בסיני וקיבלנו את התורה ונתנה לנו - ומה אתה משליט את בני שבטך עליה? ויאמרו לנו מחר: "לא לכם ניתנה, לנו ניתנה!" ושמח משה על הדבר, ועל זאת אמר להם: (דברים כ"ז ט') "היום הזה נהיית לעם לה' אלוקיך וגו'" היום הזה הבנתי, שאתם דבקים וחפצים במקום.

פסוק ו':

ד"ה ותבואו אל המקום הזה: עתה אתם רואים עצמכם בגדולה וכבוד, אל תבעטו במקום ואל ירום לבבכם "ושמרתם את דברי הברית הזאת".

פסוק ג':

דבר אחר: ולא נתן ה' לכם לב לדעת: שאין אדם עומד על סוף דעתו של רבו וחכמת משנתו עד ארבעים שנה, ולפיכך לא הקפיד עליכם המקום עד היום הזה, אבל מכאן ואילך יקפיד, ולפיכך "ושמרתם את דברי הברית הזאת".

1.

האם פירוש "עד היום הזה" הוא "עד בכלל" או "עד ולא עד בכלל"? (לפי כל אחד מפירושי רש"י)

2.

הרא"ם, מעיר לדברי רש"י דלעיל:

אין הפרש בין הלשון האחרון (= הפותח ב"דבר אחר") ובין הלשון הראשון אלא בפירוש המלים "לב לדעת...", ... אבל בפירוש "ותבואו אל המקום" שתי הלשונות מסכימות שפירושו: אחר שהגעתם אל המדרגה הזאת, דאם לא כן "ותבואו אל המקום הזה" למה לי?
וגם בפירוש "ושמרתם את דברי הברית הזאת" שתי הלשונות יחד מסכימות, שהוא דבק עם "ותבואו אל המקום הזה" אלא שלפי הלשון הראשון יהיה פירושו... ולפי הלשון האחרון יהיה פרושו...

א. 

הסבר מה ההבדל בין שני הלשונות בפירוש "לב לדעת"!

ב. 

הסבר מהו ההבדל בין שני הלשונות בפירוש "ושמרתם את דברי הברית הזאת"!

3.

בעל גור אריה, מקשה:

מה ראה רש"י לפרש את ד"ה ותבואו אל המקום הזה (מפסוק ו') לפני שפרש את פירושו השני לד"ה לב לדעת (שהוא בפסוק ג').

התוכל לסביר את סיבת הקדמת המאוחר בפירושו הראשון?

4.

לדברי רש"י "עתה אתם רואים עצמכם בגדולה וכבוד", מקשה בעל נימוקי שמואל, (פירוש על רש"י): היכן מרומזים "גדולה וכבוד" בלשון הכתוב בפסוקינו?

ענה לקושיתו!

5.

לדברים המובאים ברש"י "שאין אדם עומד על סוף דעתו... עד ארבעים שנה" מביא בעל הטורים סמך ברמז מפרשת עקב.

מהו הרמז?

6.

הרא"ם, מסיים פירושו לדברי רש"י שהובאו לעיל:

אבל לא ידעתי איך יתוקן ההפסק של "ויצא סיחון" בין ותבוא אל המקום הזה ובין "ושמרתם את דברי הברית" שהם דבקים זה לזה.

ולדבריו מעיר בעל נימוקי יוסף:

ולא ידעתי למה לא ידע, איך יתוקן ההפסק הנזכר, ובעיני נראה שכבר רש"י תיקנו בלשונו הזך הצח והמצוחצח... ומן התימה מן הגאון הרא"ם היאך לא דקדק יפה דברי רש"י ז"ל כמנהגו הטוב בכל מקום.

ענה לתמיהת הרא"ם, והסבר שרש"י עצמו בירר למה בא ענין סיחון וכיבוש עבר הירדן בין נסי מצרים ובין האזהרה לשמור את דברי הברית!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר