גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"אתם נצבים"

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת נצבים
שנת תש"ז

"אתם נצבים..."

דברים פרק כט, פסוקים ט - כ

הערה: להבנת פסוק י"ח, עיין גליון נצבים-וילך תש"ב שאלה ד'.

א.  "אתם נצבים"

מדרש תנחומא פרשת נצבים:

"אתם נצבים" – זה שאמר הכתוב (משלי י"ב): "הפך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמוד", כל זמן שהקדוש ברוך הוא מסתכל במעשיהם של רשעים ומהפך בהם אין להם תקומה:
הפך במעשיהם של דור המבול - לא היתה להם תקומה, שנאמר (בראשית ז') "וימח את כל היקום".
הפך במעשיהם של אנשי סדום - לא היתה להם תקומה, שנאמר (בראשית ט') "ויהפוך את הערים האל".
הפך במעשיהם של מצרים - לא היתה להם תקומה, שנאמר (שמות יד) "לא נשאר בהם עד אחד".
הפך במעשיהם של בבל - לא היתה להם תקומה, שנאמר (ישעיה י"ב) "והכרתי לבבל שם".
ועל כולם אמר דוד (תהלים ל"ו) "שם נפלו פועלי אוון",
אבל ישראל נופלין ועומדין, וכן הוא אומר (מיכה ז') "אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי"; ואומר (מלאכי ג' ו') "כי אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם".
אמר ר' חנינא בר פפא: אמר הקדוש ברוך הוא: "מעולם לא הכיתי אומה ושניתי לה, אבל (מלאכי ג', ו') "אתם בני יעקב לא כליתם", שנאמר (דברים ל"ג): "חִצַי אכלה בם" - חִצַי כלין, והם אינן כלים.
וכן אמרה כנסת ישראל: (איכה ג') "דרך קשתו ויציבני", משל למה הדבר דומה? לגיבור שהעמיד את הקורה והיה זורק בו את החצים, חציו כלין, והקורה במקומה עומדת, אף ישראל כל זמן שהיסורין באים עליהם - היסורין כלין, והם במקומם עומדים ואינם כלים, לכך נאמר (משלי י"ב) "הפך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמוד"...
וכך אמר להם משה לישראל: אף על פי שהיסורים הללו באין עליכם, יש לכם עמידה, לכך נאמר "אתם נצבים היום כולכם"...

ועיין רש"י, פסוק י"ב:

ד"ה והוא יהיה לך לאלהים: ...ומדרש אגדה, למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות? לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים, חוץ ממ"ט שבתורת כהנים, הוריקו פניהם ואמרו: מי יוכל לעמוד באלו? התחיל משה לפייסם: "אתם נצבים היום" - הרבה הכעסתם למקום, ולא עשה אתכם כלייה, והרי אתם קיימים לפניו.

ד"ה היום: כיום הזה שהוא קיים והוא מאפיל ומאיר, כך האיר לכם וכך עתיד להאיר לכם, והקללות והייסורין מקיימין אתכם ומציבין אתכם לפניו, ואף הפרשה שלמעלה מזו פיוסין הם.

1.

במה שונים דברי המדרש באופן עקרוני מפירוש פסוקינו לפי הפשט?

2.

מה הניע את הדרשן לפרש את פסוקינו בדרך זו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר