גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בפירוש הבתרים, הצפור והעיט

ב.

בביאור הבטחת "יצאו ברכוש גדול"

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת לך לך
שנת תשכ"ה

ברית בין הבתרים

בראשית פרק טו

א.  בפירוש הבתרים, הצפור והעיט

רמב"ן:

ד"ה עגלה משולשת: ...ורמז כי שלשה קרבנות מהן יקריבו לפניו זרעו: העולה והחטאת והשלמים...

ד"ה ויבתר אותם בתוך: לכרות עימו ברית לעבור בין הבתרים האלה. ונרמז לו גם כן, כי מאלה יהיה כל קרבן בבהמה ובעוף, כי הגוזל "בן יונה"... וכל הקרבנות יבתרו לעולם לנתחים...

ד"ה ואת הצפור לא בתר: נתן התור והגוזל איש לקראת רעהו, כי גם הם היו בברית, אבל לא בתר אותם בתוך, כי בכל העוף הקרב נאמר (ב' י"ז) "לא יבדיל"...

ד"ה וירד העיט על הפגרים: לאכול אותם כמנהג העופות.

ד"ה והנה אימה חשכה גדולה נופלת עליו: דרשו בו רמז לשעבוד ארבע מלכויות. כי מצא הנביא בנפשו "אימה", ואחר כך בא ב"חשכה", ואחר כך "גדלה" החשכה, ואחר כך הרגיש כאילו היא "נופלת" עליו, כמשא כבד תכבד ממנו.
אמרו: "אימה" – זו בבל; "חשכה" – זו מדי, שהחשיכה עיניהם של ישראל בצום ובתענית; "גדולה" – זו מלכות אנטיוכוס; "נופלת עליו" – זו אדום (רומי). והיה העניין הזה לאברהם, כי כשהקב"ה כרת עמו ברית לתת את הארץ לזרעו לאחוזת עולם. אמר לו כמשייר במתנתו, שארבע גלויות ישתעבדו בבניו וימשלו בארצם, וזה בעל מנת אם יחטאו לפניו. ואחרי כן הודיעו בביאור גלות אחרת, שיגלו תחילה שהוא גלות מצרים.

ר' יוסף אבן כספי, "טירת כסף" והוא "ספר הסוד":

...כי הענין בעצמו הוא, ששלשה דורות מזרעו יהיו עבדים ומעונים, לא שיעשו בהם כלה, אבל יעמדו בצרה גדולה, מוכים ומרוטים מאויביהם, והדור הרביעי ירשו הארץ ולא יגע בהם צר ואויב... והנה לא רצה השם להודיעו זה הענין בפירוש, אבל הראה לו תחילה חיקוי זה; ואין טעם לשאול למה זה, כי סיבותיו רבות והן מבוארות לבעלי השכל.
והנה בעבור מספר השלשה דורות, הניח שלש בהמות והן עגלה משולשת ועז משולשת ואיל משולש, כי פירוש "משולשת" ו"משולש" בזה לפי דעתי שלישי במספר שלשה (=אחד מתוך שלישיה), כי הכוונה שאלו השלש בהמות מוצגות לבד, כי תור וגוזל ממין אחד לבד, בהבדל המעופף מההולך על ארבע, ולהודיע זה צירף לכל אחת מהבהמות תואר "משלש" כי אם היו מעורבות עם התור והגוזל היתה כל אחת מהן מחומשת.
והעד על זה כי הבין אברם, שכתוב "ויבתר אותם בתוך" וכינוי "אותם" לשלש הבהמות לבד, כמו שפירש "ואת הצפור לא בתר", וכל זה במצות השם ואם לא פירש, ודי לחכימא ברמיזא...
והנה זה הביתור היה משרת לשנים, רצוני לשני מיני תכליות: האחד לכריתת הברית... וכן פירש רש"י גם כן, והשני להורותם על היותם מוכים וקצתם נהרגים. ולא כן הציפור שהוא כולל לתור וגוזל הנזכרים, כי היא משל לעם אשר לבדד ישכון בטח, ולכן נמשך לזה "וירד העיט על הפגרים", כלומר, שהעיט שהוא סוג למין המעופף אשר יטוש לאכול ולהשחית, ירד על פגרי הבעלי חיים הנזכרים, הם הבתרים, ואברם השיבם והפריחם, שלא יעשו כלה, אבל נגעו בהם בתחילה ואכלו מהם (=מן הבתרים). וזה מבואר הנמשל בו מבני ישראל המעונים והמרוטים מאויביהם אשר במצרים, לולי ה' שהיה להם ושלח משה באחרית וגאלם.
אבל ראה כי בסיפור פירוש זה המשל, שהוא בכלל אמרו "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך..." ונמשך לו עד אמרו "עד הנה", לא ביאר השם הביאורים שזכרתי, כי דע במה שזכר לו סוג הנמשל בראשי פרקים, ואינו מחוייב תמיד שיהיו כל חלקי הנמשל נרמזים במשל, ואם השם יעשה כן לתלמידיו שהם נביאיו ועבדיו, מחוייבים אנחנו ללכת בדרכיו.

1.

הסבר מהו ההבדל העקרוני בין שני המפרשים.

2.

מהו האופייני בפירוש הרמב"ן לדרך פרשנותו בכלל?

3.

הסבר את המקומות המסומנים בקו בדברי אבן כספי.

4.

מהי מעלתו של פירוש אבן כספי?

5.

למה לא הסתפק אבן כספי בהסבר האחד לביתור הבהמות (=האחד לכריתת הברית), אותו הסבר המובא גם בדברי רש"י, ולשם מה הוסיף גם את השני, אע"פ שכרגיל מתנגד הוא לפירושים אליגוריים?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר