גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הצעת ראובן "השליכו אותו"

ב.

מנין שהיו נחשים וערקבים בבור

ג.

"והבור ריק"

ד.

הבור כמפלט מפני האחים

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וישב
שנת תשכ"ה

השלכת יוסף אל הבור

בראשית פרק לז, פסוקים יח - כד

א.  הצעת ראובן "השליכו אותו"

פסוק כ"א

"וַיִּשְׁמַע רְאוּבֵן וַיַּצִּלֵהוּ מִיָּדָם
וַיֹּאמֶר לֹא נַכֶּנּוּ נָפֶשׁ"

 פסוק כ"ב

"וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם רְאוּבֵן אַל תִּשְׁפְּכוּ דָם הַשְׁלִיכוּ אֹתוֹ אֶל הַבּוֹר הַזֶּה..."

רמב"ן:

ד"ה אל תשפכו דם: אמר להם: הנה הייתי סובל לכם כאשר חשבתם להמית אותו בנכליכם, כי גם אני שנאתיו ורציתי שיומת על ידי אחרים, אבל אתם אל תהיו שופכים דם בידיכם, חלילה לכם.
והכוונה לראובן בכל זה היתה להצילו להשיבו אל אביו. והכתוב סיפר מה שאמר להם ראובן ושמעו אליו, אבל דברים אחרים אמר להם מתחילה שלא קיבלו ממנו, כמו שאמר לקמן (מ"ב כ"ב) "והלא דברתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעתם"; וכאשר ראה שלא שמעו לעזבו אמר להם: "אם כן – אל תשפכו דם בידיכם".
ולא אמר "דמו", כי הראה שלא יאמר כן לאהבתו, רק שלא יהיו כשופכי דמים; לימד אותם שאין עונש הגורם כעונש השופך דם בידיו.

רלב"ג:

התועלת השביעי: ראוי לאדם כשיראה רצון איש או אישים לעשות פועל מגונה, שיעתיקם מהרצון ההוא מעט מעט, שאם רצה להעתיקם יחד מהרצון ההוא, יהיה זה סיבה אל שלא ישמעו אליו וישלימו רצונם הרע. ולזה תראה, כי ראובן כשראה רצון אחיו להרוג את יוסף וראה שאם יאמר להם שיעזבוהו, לא ישמעו לו לרוב שנאתם אותו, הנה העתיקם מהרצון ההוא מעט מעט, ואמר להם שלא ישפכו דם אך ישליכו אותו בבור וימות מעצמו. והנה חשב ראובן להעתיקם מעט מעט מהרצון ההוא וממדרגה אחר מדרגה עד שלא יגיע ליוסף היזק מהם, או יוליכהו הוא בעצמו אל אביו בזולת ידיעתם.
וזה גם כן היה סיבה אל שנעתקו מזה הרצון השני ושמעו אל יהודה ושאמר להם, שימכרוהו לישמעאלים.

בן אמוזג:

ד"ה לא נכנו נפש: לברוח מן הכפל אומר אני ש"ויאמר לא נכנו נפש" ר"ל, שגמר בלבו ואמר: אינו ראוי להכותו נפש, ולהוציא מחשבתו לפועל "ויאמר אליהם ראובן: אל תשפכו דם..."

באור:

ד"ה ויצילהו מידם: שלא נהרג, והוא כלל, ואחרי זה פירט ופירש היאך: "ויאמר להם לא נכנו נפש" וכן תרגם האשכנזי (הרמבמ"ן) "שפדאך נעהמליך".

מלבי"ם:

ד"ה וישמע ראובן ויצילהו מידם: מבואר שתחילה רצה להצילו לגמרי שלא יעשו לו מאומה, וכאשר לא שמעו לו אמר: "לא נכנו נפש" - על כל פנים אל תהרגו אותו, שדי בעונש אחר, וכאשר לא שמעו גם לזה "ויאמר להם: אל תשפכו דם" כי תוכלו להרוג אותו ע"י גרמא שתשליכו אותו אל הבור הזה העמוק שלא יוכל לצאת ממנו...

1.

מה הם הקשיים שבפסוקינו המיושבים ע"י הרמב"ן?

2.

הסבר את דברי הרמב"ן המסומנים בקו.

3.

מתי אמר ראובן את דבריו המסופרים במ"ב כ"ב, לדעת הרמב"ן, ולמה לא סיפרם הכתוב במקומנו?

4.

מהו ההבדל העיקרי בין דעת בן אמוזג לבין דעת הרמב"ן, ומהי חולשת פירושו של בן אמוזג?

5.

למי מן המפרשים שהבאנו קרובה דעת הרלב"ג ולמה צירף לפירושו לפסוקינו גם את דעתו על דברי יהודה (פסוק כ"ו)?

6.

מהו ההבדל בין דעת הבאור לדעת המלבי"ם, ומי נראה לך קרוב יותר לפשוטו של מקרא?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר