גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"חמור גרם" - תלמוד תורה

ב.

תמונת החמור

ג.

יששכר - באונקלוס ובמדרש

ד.

שאלות בטעמי המקרא

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויחי
שנת תשכ"ה

יששכר

בראשית פרק מט, פסוקים יד - טו

א.  "חמור גרם" - תלמוד תורה

פסוק י"ד-ט"ו

"יִשָּׂשכָר חֲמֹר גָּרֶם רֹבֵץ בֵּין הַמִּשְׁפְּתָיִם
וַיַּרְא מְנֻחָה כִּי טוֹב וְאֶת הָאָרֶץ כִּי נָעֵמָה וַיֵּט שִׁכְמוֹ לִסְבֹּל וַיְהִי לְמַס עֹבֵד"

בראשית רבה צ"ח (י"ב):

"יששכר חמור גרם" – מה חמור זה גרמיו ברורין, כך היה תלמודו של יששכר ברור לו. "וירא מנוחה כי טוב" – זו התורה, שנאמר (משלי ד') "כי לקח טוב נתתי לכם"; "ואת הארץ כי נעמה" – זו התורה, שנאמר (איוב י"א) "ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים"; "ויט שכמו לסבול" – עולה של תורה; "ויהי למס עובד" – אלו מאתים ראשי סנהדראות שהיו משבטו של יששכר.
דבר אחר: "יששכר חמור גרם" – מדבר בארצו. מה חמור זה נמוך מכאן ונמוך מכאן וגבוה באמצע, כך בקעה מכאן ובקעה מכאן והר באמצע. "רובץ בין המשפתים" – אלו שתי בקעות: בקעת פסלן (ובהוצאת בראשית רבה של תיאודור: "בקעת אכסלו" וכוונו לבקעת העיר כסלות למערב הר תבור הנזכרת ביהושע י"ט י"ח) ובקעת יזרעאל... "ויט שכמו לסבול" – עולה של ארץ ישראל.

רש"י:

ד"ה יששכר חמור גרם: חמור בעל עצמות, סובל עול תורה כחמור חזק שמטעינין אותו למשאוי כבד.

ד"ה וירא מנוחה כי טוב: ראה לחלקו ארץ מבורכת וטובה להוציא פרות.

ד"ה ויט שכמו לסבול: עול תורה, ויהי לכל אחיו ישראל למס עובד, לפסוק להם הוראות של תורה וסדרי עיבורין, שנאמר (דברי הימים א' י"ב) "ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל ראשיתם מאתים", מאתים ראשי סנהדראות העמיד וכל אחיהם על פיהם.

1.

מה הביא את בעל המדרש לדרוש פסוקנו כמדבר על התורה ולהוציא את המילים "מנוחה", "ארץ" ממשמעותן?

2.

אם היו מהם ראשי סנהדראות, למה קראום "למס עובד" ונראה שהוא היפך כוונת הפסוק?

3.

מהי "עולה של ארץ ישראל" בסוף דברי המדרש?

4.

מה ראה רש"י להעדיף דברי המדרש הראשונים על ה"דבר אחר", והלא לפי דברי רש"י עצמו אינו מביא אגדה "אלא לפשוטו של מקרא ולאגדה המישבת דברי המקרא דבר דבור על אפניו" (עיין רש"י בראשית ג' ח')?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר