גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית בטעם הסיפור כולו

ב.

"ויזרע יצחק"

ג.

"אם..."

ד.

"...לא נגעוך..."

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת תולדות
שנת תש"ל

הבארות והברית

בראשית פרק כו, פסוקים יג - כג

א.  שאלה כללית בטעם הסיפור כולו

רמב"ן:

ד"ה ויקרא שם הבאר עשק: וסיפר הכתוב ויאריך בענין הבארות, ואין בפשוטי הסיפור תועלת ולא כבוד גדול ליצחק, והוא ואביו עשו אותם בשוה. אבל יש בדבר עניין נסתר בתוכו, כי בא להודיע דברי עתיד: כי באר מים ירמוז לבית אלוקים אשר יעשו בניו של יצחק, ולכן הזכיר "באר מים חיים", כמו שאמר (ירמיה י"ז י"ג) "מקור מים חיים את ה'". וקרא הראשון "עשק", ירמוז לבית הראשון, אשר התעסקו עמנו ועשו אתנו כמה מחלוקות וכמה מלחמות, עד שהחריבוהו. והשני קרא שמה "שטנה'", שם קשה מן הראשון, והוא הבית השני, שקרא אותו בשמו שכתוב בו (עזרא ד, ו') "ובמלכות אחשורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלם". וכל ימיו היו לנו לשטנה עד שהחריבוהו וגלינו ממנו גלות רעה. והשלישי קרא "רחובות", הוא הבית שעתיד להיבנות במהרה בימינו, והוא ייעשה בלא ריב ומצה, והאל ירחיב את גבולנו, כמו שנאמר (דברים י"ט ח') "ואם ירחיב ה' אלוקיך את גבולך כאשר נשבע...", שהוא לעתיד. וכתיב בבית השלישי (יחזקאל מ"א ז') "ורחבה ונסבה למעלה למעלה". "ופרינו בארץ", שכל העמים יעבדוהו שכם אחד.

אברבנאל:

...ואמנם לקיים מה שנאמר לו עוד "כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל", סיפר הכתוב עניין הבארות ויציאתו מגרר, ומה שהלך אליו אבימלך לבקש אהבתו כאלו הוא היה אדוני הארץ, והסתכל בסיפור הזה, איך יורה על זה השורש: כי הנה זכר הכתוב טעם היות "כל הבארות אשר חפרו עבדי אברהם בימיו סתמום פלשתים", כדי שלא ייהנו מהם רועי יצחק וילכו משם לחסרון המים; ומלבד זה אמר אבימלך ליצחק "לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד", רוצה לומר שלרוב מקנהו לא היה מקום למקנה הארץ, הנה יצחק הלך משם, אבל לא נתרחק מן העיר, כי ישב ב"נחל גרר" סמוך לעיר ולא כמו שכתב רש"י, כי לאחר שלגרר נתייחד נראה שהיה קרוב אליה, אבל ישב שם על כורחם, ולא עוד אלא ששב וחפר הבארות אשר חפר אברהם וסיתמום פלשתים, וכדי להשתחרר עליהם יותר, קרא להם השמות שקרא להם אביו, להודיע שלא היו חדשים, אבל היה פותח הבארות אשר כבר סיתמום, וקורא להם בשמותם, שבכוח ידו היה עושה זה. וגם חפרו ומצאו באר מים חיים... ואף על פי שרועי גרר רבו על אותו באר... הנה עם כל זה נשאר הבאר ההוא עם רועי יצחק... וכן חפרו באר אחרת ועם שגם כן רבו עליו נשאר עמו וקראהו שטנה לשנאתם אותו; עד שכאשר חפרו הבאר השלישית לא רבו עליה, ולכן קרא שמה 'רחובות' כי אמר יצחק: "הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ". כלומר: אף על פי ששלחוני מאתם, בעל כורחם ירחיב לנו ה' בארץ הזאת.
וזה טעם כל הסיפור הזה שנכתב כאן, שלא מצא בו הרמב"ן תועלת ולא כבוד ליצחק ונכנס לבארו על דרך הצורה לבית קודשנו ותפארתנו. ולדעתי יש כבוד גדול ליצחק ולכן נכתב פה.
ולפי שכל הדברים עשה יצחק בגודל לבב, כאילו הוא היה אדון הארץ, לכן בבואו לבאר שבע נראה אליו ה' והבטיחו "אנכי אלוקי אברהם אביך אל תירא" רוצה לומר: אני שנתתי לאברהם אביך כוח לנצח את המלכים, ואני הנותן לך כוח לעשות חיל, ולכן לא תירא מאנשי גרר ולא מעניין הבארות שעשית, כי אתך אנכי בכל אשר תעשה...

1.

מה דחף את הרמב"ן לפרש את פרקנו כפי שפירשו?

2.

למה התכוון אברבנאל באמרו שהרמב"ן פרשו דרך "צורה"?

3.

מהי הסתירה הפנימית בפירושו של אברבנאל?

4.

התוכל לתת טעם אחר לסיפור הזה כולו, שלא כדברי זה ולא כדברי זה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר