גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

אל מי שלח אברהם את עבדו?

ב.

אברהם הודיע מלכות ה'

ג.

לשון "תשב"

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

ה.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת חיי שרה
שנת תשכ"ד

דברי אברהם לעבדו

בראשית פרק כד

א.  אל מי שלח אברהם את עבדו?

השווה:

רמב"ן

...ויתכן שיהיה טעם "אל ארצי ואל מולדתי" – ארצי ומשפחתי, כי גם באנשי ארצו לא יחפוץ רק במשפחתו וכן (פסוק ז') "ולקחת אשה לבני משם", רמז אל "מבית אבי" וכן אמר העבד (פסוק מ') "ולקחת אשה לבני ממשפחתי ומבית אבי" ואחר (פסוק מ"א) "כי תבוא אל משפחתי"...

אבן כספי, טירת כסף:

נראה מיסוד העניין כי כוונת אברהם הייתה כי אם לא ישיג אליעזר מבוקשו מבנות בית אביו, שישא משאר בנות כשדים, כי נראה שלא היה מחזיק לקחת אשה לבנו מבית אביו, אם לדעתו שאין הבדל בינם ובין שכניהם, ואם לחשבו, שהם לא ירצו לשלוח בנותם, ולכן אמר בסתם: "כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך" וטעם "מולדתי" - ארץ מולדתי, הארץ שנולד שם... ונוטה אני מדעת ראב"ע בפירוש (פסוק כ"ד) "בת מי את" שפירש "וכבר אמר" (עיין למטה)*, כי דעתי שהתורה סיפרה כאן סידור המעשים כמו שהיו בזמנים הסדורים, אבל הוא שינה את הדבר בספרו להם המאורע.
אבל המתנות שנתן הוא לה טרם ידעו אם היא מבנות אביו, הלא כבר הודעתיך, שאברהם לא עשה עיקר מבית אביו, מצורף לזה כי אינו נמלט בזה מתועלת, כי אף על פי שלא תהיה אשה ליצחק; הנה יקנה בזה יציאת שם בארץ מעושר רב ונדבת לב, ובזה ימצא רבים אשר ירצו ליתן לו בנותם; כי אין לחוס על המגדנות, כי כל טוב אדוניו בידו ורב העושר בבית אברהם, ועל כל פנים הרוויחה הנערה קצת המגדנות, למה ששימשה אותו שירות מופלג.

1.

מה ההבדל בין שתי הדעות?

2.

התוכל להביא ראיות מן הסיפור כולו ומפרטיו לאחת משתי הדעות?

3.

הסבר, מדוע אין ראייתו של הראב"ע מפסוק מ"ז מוכיחה כלל?

4.

מה החולשה שבדברי אבן כספי על המתנות?

------------------------------------------------------------------------------------

*ראב"ע:

אילו הייתה נערה אחרת שתשקהו ותשקה לגמליו, ומצא שהיא ממשפחה אחרת היה עוזב אותה ולא הפסיד כלום, כי "ויאמר בת מי את" פירושו וכבר אמר לה קודם שיתן לה כלום. וכן אמר (פסוק מ"ז) "ואשאל אותה... ואשים הנזם".

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר