גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שימושי פועל "קרא"

ב.

מה הניע אבשלום למלוך

ג.

דוד סילק את אביתר

ד.

נבואת נתן

ה.

בביאור "אני ובני שלמה חטאים"

ו.

שאלות בטעמי המקרא

ז.

שאלות בטעמי המקרא

ח.

שאלות בטעמי המקרא

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי ההפטרה
פרשת חיי שרה
שנת תשכ"ו

הפטרה

מלכים א פרק א

א.  שימושי פועל "קרא"

מלבי"ם, ויקרא א' א':

דע כי פועל "קרא" ישמש בג' לשונות: 1) במילת "אל", 2) במילת "את", 3) בלמ"ד השימוש. רצוני לומר, שלפעמים יאמר: "קרא אל פלוני" ולפעמים "קרא את פלוני" ולפעמים יאמר "קרא לפלוני". וחוקרי הלשון נחלצו איש לדרכו לתת הבדלים ביניהם והיטב דיברו בזה האחרונים, שקריאה לפלוני מורה שהיה הקרוא רחוק ממנו ושולח אחריו שיבוא אליו, וכן כשאמר קרא את פלוני, מלבד מה שמצאתי הבדל דק בין "קרא לפלוני" ובין "קרא את פלוני", שקריאה שאחריו "את" מורה שהזמינו לענין גדול ומיוחד (ובמקום אחר המלבי"ם מעיר שיש התייעצות בדבר), אבל בכל מקום שאומר "קרא אל פלוני" מורה שהקרוא עומד לפני הקורא או קרוב אליו והקריאה הוא דרך חיבה, שמזמינהו אל הדיבור; וכלל זה הוא בדוק בכל מקום… ואשר עוררו עליו הנוקפים ממה שנאמר (שמות ח' כ"א) "ויקרא פרעה אל משה ולאהרן". נשיב להם, כי משה היה נמצא אז אצל פרעה ולא אהרן, כמו שבמכת חשך אומר (שמות י' כ"ז) "ויקרא פרעה אל משה", מפני שהיה לפניו. וביתר המכות כתיב "ויקרא למשה ולאהרן" מפני שקראם מביתם...

(ומביא דוגמאות רבות).

ועוללתי ובדקתי אחר כל זה ומצאתיו נאמן בכל התנ"ך, לבד שני מקומות היוצאים מן הכלל… וכבר כתב החכם ראב"ע בספר מאזנים, כי לא נעזוב דעת הלשון בעבור איזה מילות זרות שימצאו בו, וזה מקרה כל חכמה, אם נמצא אחד מאלף שיצא מכלל החכמה, אין משגיחין בו.

מהי התמיהה הסגנונית בפרקנו המתפרשת ע"י דבריו אלה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר