גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"והיה לך לאות"

ב.

"והיה לך לאות... כי ביד חזקה"

פרשת בא
שנת תשכ"ח

תפילין

שמות פרק יג, ט

א.  "והיה לך לאות"

פסוק ט'

"וְהָיָה לְךָ לְאוֹת עַל יָדְךָ וּלְזִכָּרוֹן בֵּין עֵינֶיךָ..."

פסוק ט"ז

"וְהָיָה לְאוֹת עַל יָדְכָה וּלְטוֹטָפֹת בֵּין עֵינֶיךָ..."

מנחם בן-סרוק, "המחברת":

ערך "טף": מתחלק לד' מחלקות: האחד (אסתר ג') "טף ונשים" כמשמעו. השני (יואל ד') "יטפו ההרים עסיס"... השלישי (יחזקאל כ"א ב') "והטף אל דרום"; (מיכה ב' ו') "אל תטיפו יטיפו"; (עמוס ז' ט"ז) "ולא תטיף על בית ישחק"; (דברים ו' ח') "והיו לטוטפות בין עיניך" – לשון מלל וניב שפתים.
ופתרון "והיו לטוטפות" כה הוא וכה ענינו: כאמור (תהלים ט"ז ח') "שויתי ה' לנגדי תמיד"; וכה הזהיר משה את ישראל באמרו: "והיו לטוטפות בין עיניך": "עמי! שית אמרי נגד פניך וחוקותי מול עיניך, ואל תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, לבעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו".
הוא אשר דבר שלמה בספר משלי (ג' ג') "קשרם על גרגרותיך, כתבם על לוח לבך". הרביעי (ישעיהו ג' י"ט): "הנטיפות והשרות והרעלות" מיני עדי חלאים הם.

רשב"ם:

ד"ה לאות על ידך: לפי עומק פשוטו יהיה לך לזכרון תמיד, כאילו כתוב על ידך, כעין (שיר השירים ח') "שימני כחותם על לבך".

ראב"ע, בפירוש הקצר (הוצאת פלישער וינא תרפו):

ט' ד"ה והיה לך: לאות על ידך ולזכרון בין עיניך: יתכן על שני פרושים (=אפשר לפרשו בשתי דרכים): האחד על דרך (משלי ג' ג') "קשרם על גרגרותיך כתבם על לוח לבך" והיה טעם "לאות" כמו לסימן.
ומהו שיהיה לאות ולזכרון? הוא "כי ביד חזקה" שתשמור כן בלבך ולבנך. וכן הכתוב השני (י"ג ט"ז) "והיה לך לאות על ידכה ולטוטפות בין עיניך" והוא "כי בחזק יד הוציאנו ה' ממצרים". ומלת "טוטפות" זרה במקרא, ויש אומרים מטעם "והטף אל דרדם".
והפירוש השני להיותו כמשמעו לעשות תפילין של יד ושל ראש. ובעבור שהעתיקו כן חז"ל, בטל הפירוש הראשון, כי אין עליו עדים כמו שיש לפירוש השני.

ראב"ע, בפירוש הרגיל (הנמצא בחומשים) ד"ה והיה לך:

יש חולקים על אבותינו הקדושים, שאמרו כי "לאות" ו"לזכרון" על דרך (משלי א') "כי לוית חן הם לראשך". גם "וקשרתם לאות על ידך" כמו (משלי ו') "קשרם על לוח לבך", גם "וכתבתם על מזוזות ביתך" כמו (משלי ג') "כתבם על לוח לבך". ומהו שיהיה לאות ולזכרון? שיהיה שגור בפיך, כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים. ואין זה דרך נכונה. כי שם בתחילת הספר כתוב "משלי שלמה" והנה כל מה שהזכיר הוא דרך משל, ואין כתוב בתורה שהוא דרך משל חלילה. רק הוא כמשמעו. על כן לא נוציאו מיד פשוטו, כי בהיותו כמשמעו איננו מכחיש שיקול הדעת, כמו (דברים י') "ומלתם את ערלת לבבכם", שנצטרך לתקנו לפי הדעת.

הרכסים לבקעה, פסוק ט':

ד"ה למען תהיה תורת ה' בפיך: תמיד כשתעשם לאות על ידך ובין עיניך, זכרם תמיד, ותהיה על ידי כך תורת ה' בפיך לדיבור פה. וסוף המקרא הזה מפר ומבטל דברי המפרש תחילתו בדרך חיצונית.

שד"ל:

ד"ה והיה לך לאות: והקראים אומרים שהוא משל ויפה טען עליהם הראב"ע ובדורנו גם הכורם קיים דעת הקראים.
...ואין ספק שאם היה משל, היה לו לומר "כאות על ידך וכזכרון בין עיניך", לא "לאות", "לזכרון", מאחר שהמצוות אינן משל ושיר, (כמו נבואות ישעיה שאמר "הן על כפים חקותיך") אלא מליצה פשוטה, והכורם התחכם להסיר מעליו קושית הלמד"ים הללו (לאות ולזכרון) ופרש שהאב יאמר לבנו: "החג ע"י שחיטת הפסח ואפיית המצות יהיה לך לאות על ידך, שהם דברים הנעשים בידים, ולזכרון בין עיניך, שאתה רואה מצה ומרור מונחים לפניך". וזה עוות הכתוב, כי הבן איננו עושה אלא האב. ואיך יאמר "על ידך"? וכן למטה (ט"ו-ט"ז) "על כן אני זובח לה' כל פטר רחם... והיה לאות על ידכה". ועוד: איך יאמר האב לבנו "הוציאך", ולא "הוציאני" או "הוציאנו"? ובפרט אחר שאמר (פסוק ח') "בעבור זה עשה ה' לי". מלבד כי האות הוא סימן קיים, לא מעשה הנעשה לשעתו, ואיך ימשך מן המעשים ההם הנעשים פעם אחת בשנה שתהיה תורת ה' בפינו – כלומר: תמיד? (כטעם: "כי לא תשכח מפי זרעו") ועוד: מה יאמר על (דברים ו' ח') "וקשרתם לאות על ידך"?
והקראים אמרו שהוא כמו (משלי ו' כ"ב) "קשרם על לבך תמיד" (משלי ג' ג') "קשרם על גרגרותיך", "כתבת על לוח לבך", (משלי ז' ג') "קשרם על אצבעותיך כתבם על לוח לבך"; ולא הבינו כי כל זה דרך מליצת השיר, והעד "כתבם על לוח לבן" שאי אפשר לפרשו כמשמעו, ואם היה כתוב בתורה "וכתבתם על לוח לבך" היינו אומרים שהוא משל. אבל התורה אמרה שנקשור על היד ובין העיניים ונכתוב על מזוזת הבית, ומי יאמר לנו שכל זה משל? ומי יאמר לנו איזו מן המצוות כמשמעה ואיזו מהן משל?

1.

מה הן שתי התפישות של פרשנינו דלעיל לפסוק זה?

2.

במה שונה נימוק הראב"ע בפירושו הקצר נגד הפירוש המטפורי מנימוקו בפירוש הארוך?

היש אפשרות להסיק מסקנות משינוי זה על קידומו או איחורו של הפירוש הקצר?

3.

הראב"ע (וגם פרשנים אחרים) נוהגים להסתמך על הפסוק דברים י' ט"ז.

מה עניין פסוק זה לשאלתנו?

4.

מהי ההוכחה של בעל רכסים לבקעה נגד דרך החיצונים ולמי התכוון באמרו "המפרש בדרך החיצונים"?

5.

מהי טענת שד"ל משמות י"ג ח' ומהי ראייתו מדברים ו' ט"ז?

6.

יש פרשנים המסתמכים בפירושם את פסוקנו כמשמעו על הציץ שעל מצחו של הכהן הגדול (שמות כ"ח ל"ו). הסבר מהי ראיה משם להבנת פסוקנו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר