גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

עברות "שכליות" ועברות "בהמיות"

ב.

המסומל בזריקת הדם

ג.

גישת הרב קוק לאכילת בשר

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת אחרי מות - קדושים
שנת תשכ"ט

דיני השחיטה

ויקרא פרק יז

א.  עברות "שכליות" ועברות "בהמיות"

פסוק ג'

"אִישׁ אִישׁ מִבֵּית יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יִשְׁחַט..."

עקדת יצחק, שער ארבעה וששים:

הנה במצוה הזאת הקפידה התורה על תיקון הנפש והישיר אותה משבושי הדעות ובדיית הדמיונות אשר ירחיקו האדם מעל אלוהיו ומיחד עבודותיו אל אלוהים אחרים מדומים, כמדומה לו שהוא עושה כהוגן וכמו שאמר בפירוש (פסוק ז') "ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם".
ולזה ציותה שלא ישחט שום קרבן ולא תעשה עולה וזבח כי אם בפתח אהל מועד לפני ה', על ידי הכהן המיוחד, אשר הוא יזרוק הדם על מזבח ה', לפי שיעתקו מהם אלה השבושים והדמיונות ולא יזכרו ולא יפקדו עוד...
והנה אחרי כן הקפידה התורה לתיקון הכח החמרי, שלא יהיה שטוף אחרי הפחיתויות הבהמיות ויפרד מעל הכח השכלי וחדל מעזב לו בכל הפעולות המסודרות ממנו באשר אמרנו. ואמר (פסוק י') "איש איש... אשר יאכל כל דם ונתתי פני בנפש האוכלת את הדם..." וכבר כתבנו טעם זה, כפי מה שכתב הרמב"ן* והוא מבואר בעצמו, שהוצרכה זאת ההרחקה כדי שלא יגיעו דמים בדמים (המליצה שאולה מהושע ד' ב') לשתף אל מזגם טבע הנפש הבהמית עד שיקנו להם התאוות הנפסדות הבהמיות אשר יולדו להם ככל העכו"ם הבלתי נזהרים מזה...
הנה מבואר שהאדם עשוי לחטוא על אחד משני כנים: אם מרוע תכונת הפש אשר תתאוה אל החטא, ועל דרך שאמר החכם (משלי כ"א) "נפש רשע אותה רע", או שיהיה מחמת שיבוש הדעת או סברה כוזבת. כאילו יאמר לו נביא שקר שמצוה להרוג הנפש או לבוא על הערוה שהוא חושב שחייב לעשותו, ואם לא יתאוה אליו.
והנה האזהרה על זה הענין השני אינה צריכה חוזק גדול, כי כשתודיענו שהנביא שקרן או שתוציאנו מסברתו – מיד יעזוב.
אמנם מה שיהיה על הענין הראשון צריך אזהרה חזקה מאד, כי הנה הוא בא מצד תאוותו ותשוקתו אל הדבר והוא קשה לפרוש. ויורה זה על היות תכונות נפשו רעות ומקולקלות וכבר היה ההפסד בנפש עצמה שהיא התחלת הפעולות ושרשם. ולזה בענין הראשון שהוא הרחקת האנשים מהקרבנות לאלילים (=לשעירים) עם היות שבא זה משיבוש הדעות – הנה אינו בא מחמת תאוה והתחלה רעה נפשית, ולזה אין צורך רק להודיע שהדבר אסור ונמאס בעיני השם ושהכל הוא טעות ודמיונות פשוטים ודי כשיתרחק ממנו כל בעל שכל.
אמנם בדברים אשר בא אליהם בתשובה נפשית כאכילת הדם שהיו שטופין אחריו כמו שאמרו על זה בספר דברים, וכן הנבלה והטרפה, כי תאוה נפשו לאכול בשר ותאמר: "מה לי נשחטה מן הצואר או נשחטה מן העורף?" ואין צריך לומר העריות והשכיבות המגונות, לזה באה האזהרה בהם בחוזק גדול...
...נתבאר מה שאמרנו ראשונה מהיות האזהרות האלו האחת אל החלק השכלי שלא משך אחר דעות בטלות ומשובשות באלוהות, והשניה בתיקון הגוף והכשרו לשמור לעשות כל הפעולות התוריות המסודרות... וזה הענין בארו בסמוך (י"ח ג') "כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו", כי מעשה ארץ מצרים הוא מפורסם מן המין הראשון, כי הם (=המצרים) היותר נודעים בעולם בעניני עבודה זרה ומעשי כשפים המכחישים פמליא של מעלה מכל זולתם. אמנם מעשה ארץ כנען – עם שלא היו משוללים מעבודת אלילים הנה הנם אוחזים יותר בקלקול המעשים המכוערים, והמתועבים בעריות...

1.

מהו ההבדל הסגנוני בין החלק הראשון של פרקנו (א'-ט') ובין החלק השני (י'-ט"ז) אשר סיבתו מתבארת על פי דברי ר' יצחק עראמה (בעל עקדת יצחק) דלעיל?

2.

במה שינה בעל העקדה בהשתמשו בפסוק הושע ד, ב' מפשוטו של הפסוק בהקשרו שם?

3.

מהו המקום בספר דברים שממנו ההוכחה שהיו ישראל שטופין בתאות אכילת הדם?

4.

לפי דעתו מסודר פרק י"ח אחרי פסוק ג' לפי סדר "על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון". הסבר – כיצד?

5.

השוה דברי בעל העקדה הנ"ל לדברי הר"ן לפרשת חיי שרה שהובאו בגיליון חיי שרה תשכ"א. מה הקו המשותף בשניהם?

------------------------------------------------------------------------------------

* דברי הרמב"ן עיין י"ז י"א וגיליון צו תשכ"ח.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר