גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בביאור הפסוק "וילך איש מבית לוי"

ב.

שאלות בדברי ראב"ע

ג.

"מרחוק" - בסוף נבואתה

ד.

שאלות בטעמי המקרא

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת שמות
שנת תשכ"ד

לידת משה

שמות פרק ב, פסוקים א - ט

א.  בביאור הפסוק "וילך איש מבית לוי"

פסוק א'

"וַיֵּלֶךְ אִישׁ מִבֵּית לֵוִי וַיִּקַּח אֶת בַּת לֵוִי"

סוטה י"ב:

"וילך איש" - להיכן הלך? אמר ר' יהודה בר זבינא: שהלך בעצת בתו. תנא: עמרם גדול הדור היה; כיוון שגזר פרעה: "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" אמר (עמרם): "לשווא אנו עמלין". עמד וגירש את אשתו, ועמדו כולם וגירשו את נשותיהם.
אמרה לו בתו: "אבא, גזרתך קשה משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות! פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה גזרת בעולם הזה ובעולם הבא! פרעה הרשע, ספק עצתו מתקיימת, ספק אינה מתקיימת, אתה צדיק, וודאי גזרתך מתקיימת!"
עמד והחזיר אשתו - עמדו כולם והחזירו נשותיהם.

רש"י:

ד"ה ויקח את בת לוי: פרוש היה ממנה מפני גזרת פרעה, והחזירה ועשה בה ליקוחין שניים.

רמב"ן:

ד"ה וילך איש מבית לוי: רבותינו אמרו, שהלך אחר עצת בתו, ורבי אברהם (אבן עזרא) אמר, כי בערים רבות היו ישראל יושבים וזאת האשה היתה בעיר אחרת ומה צורך שיזכיר הכתוב בזה?
ועל דעתי בעבור שלא חשש לגזרת פרעה ולקח לו אשה להוליד ממנה בנים אמר הכתוב כך, בעבור כי כל מזדרז לעשות עניין חדש יאמר כן: (בראשית ל"ו כ"ב) "וילך ראובן וישכב את בלהה"; (הושע א' ג') "וילך ויקח את גמר בת דבלים"; (בראשית ל"ז) "לכו ונמכרנו לישמעאלים"; (ירמיה י"ח י"ח) "לכו ונכהו בלשון"; (ישעיה א') "לכו נא ונוכחה"; וכן זה נזדרז ויקח את בת לוי.
ולא הזכיר הכתוב שם האיש ולא שם אשתו אשר לקח, והיה זה בעבור כי יצטרך ליחסם ולהזכיר שמם, מי אביהם ואבי אביהם, עד אל לוי ועכשיו ירצה לקצר עד לידת המושיע, ואחרי כן ייחס גם שאר השבטים בעבורו בסדר השני. (=פרשת וארא).
ועל דרך הפשט, שהיה זה תחילת הנישואין, אין מוקדם ומאוחר בפרשה, כי היה זה קודם גזרת פרעה, וילדה את מרים ואהרן, ואחרי כן גזר פרעה "וכל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" ותלד הבן הטוב הזה, ולא הזכיר הכתוב לידת אהרן ומרים, כי לא היה בלידתם חידוש דבר.
ועל דעת רבותינו הם ליקוחים שניים, שפירש ממנה מפני גזרת פרעה והחזירה בנבואת בתו...

1.

מה בין דברי רבותינו לדברי הרמב"ן בפירוש מילת "וילך"?

2.

הרמב"ן מביא כמה פסוקים כסיוע לפירושו. התוכל להביא מתורה ומכתובים סיוע גם לפירוש חז"ל?

3.

מקובלנו מפי רש"י שאינו מביא מדרשי חז"ל אלא אם כן יש צורך ליישב בעזרתם קושי בפסוק. מה קושי מצא בפסוקים א'-ב' שבפרקנו, המתיישב על ידי דברי חז"ל המובאים בפירושו?

4.

מה הם הקשיים שמיישב אותם הרמב"ן, נוסף על הקושי שבו עוסק רש"י?

5.

מה ראה הרמב"ן לפרש את פרקנו על דרך "אין מוקדם ומאוחר" – מה תיקן בדבר זה?

6.

הרמב"ן פותח בדברי רבותינו, עובר אחר כך לדברי ראב"ע, לדברי עצמו ומסיים שוב בדברי רבותינו. התוכל להסביר למה לא הביא בתחילת דבריו את דברי רבותינו כולם יחד?

7.

מהי ביקורת הרמב"ן על פירושו של ראב"ע?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר