גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מתוך דברי חז"ל

ב.

"נשאו לבו" ו"נדבה רוחו"

ג.

נדבת הלב

פרשת ויקהל - פקודי
שנת תשכ"ד

הנדבות למשכן

שמות פרק לה, פסוקים כא - לה

א.  מתוך דברי חז"ל

פסוק כ"ב

"כֹּל נְדִיב לֵב הֵבִיאוּ..."

ירושלמי שקלים פרק א' הלכה א':

ר' יהודה בן פזי בשם רבי: הן נקרא ולא נבעת? (פירוש קרבן העקדה: האיך אפשר לקרוא פסוקים אלה בלא בעיתה ורעדה?)
לטובה (שמות ל"ה כ"ב) "כל נדיב לב הביאו"
לרעה (שמות ל"ב ב') "ויתפרקו כל העם".

מדרש אגדה תרומה כ"ו:

ועשית יריעות עזים. זה שאמר הכתוב (שיר השירים א') "שחורה אני ונאוה" ואפשר לשחור שיהיה נאוה? משל למה הדבר דומה? לתינוקת שסרחה בבית אביה והיה אביה מלך, אמר אביה: "הוציאוה והניחו אותה שתהא לוקטת שבלים אחר הקוצרים". כן עשו, השחירה הנערה פניה מצד השמש. אחר כך בדק אביה הדברים ולא מצא שסרחה, כי אם אחת מן השפחות, מיד נתרצה לה והביאה למקומה, יותר ממה שהייתה מקודם. באו נשי השרים ובנותיהן לבקר את בת המלך, ראוה שהיא שחורה, היו מלעיגים עליה. מיד אמרה להם: "מה אתם מעיינים בי? מעט שמנים – ומעט מרחצאות – ואתלבן, אבל אתם שאתם שחורים, כל שמנים שבעולם וכל מרחצאות לא ילבינו אתכם".
כך ישראל: כשעשו את העגל אמרו אומות העולם להם: "שחורים! מה עשיתם?"
אמרה כנסת ישראל: אם אני שחורה במעשי – נאה אני במעשי!
שחורה אני במצרים שנאמר (יחזקאל כ' ז') "איש שקוצי עיניו השליכו ובגלולי מצרים אל תטמאו... ואת גלולי מצרים לא עזבו..."
ונאוה אני במצרים בדם פסח ובדם מילה, שנאמר (יחזקאל ט"ז) "ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואמר לך: בדמיך חיי, ואמר לך: בדמיך חיי".
שחורה אני בים, שנאמר (תהילים ק"ו) "וימרו על ים בים סוף"
ונאוה אני בים, שנאמר (שמות ט"ו) "זה אלי ואנוהו".
שחורה אני בחורב, שנאמר (דברים ט') "ובחורב הקצפתם את ה'"
ונאוה אני בחורב, שאמרתי (שמות כ"ד) "כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע".
שחורה אני בזהב שנתתי לעגל שנאמר "ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב".
ונאוה אני בזהב שנתתי למשכן העדות, שנאמר (שמות ל"ה כ"ב) "כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל כלי זהב".
כך ישראל – מבזין אותם אומות העולם ואינם יודעים שהם מלאים מצוות כרימון, ומקרא ומשנה הלכות ואגדות ומדרש.

1.

מהן שתי המגמות המתבטאות בשני דרושים אלה (בירושלמי ובמדרש)?

2.

מהו הסמך בדברי הפסוקים שמצא כל אחד מהם לדבריו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר