גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

אכילת מצות: רשות או חובה (1)

ב.

אכילת מצות: רשות או חובה (2)

ג.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת ויקרא
שנת תשכ"ד

פרשת "החדש הזה לכם"

שמות פרק יב, פסוקים א - כ

א.  אכילת מצות: רשות או חובה (1)

פסוק ט"ו

"שִׁבְעַת יָמִים מַצּוֹת תֹּאכֵלוּ"

מכילתא:

"שבעת ימים מצות תאכלו" – לעשות הראשון חובה ושאר הימים רשות.

רש"י:   

ד"ה שבעת ימים: ובמקום אחר הוא אומר (דברים ט"ז ח') "ששת ימים תאכל מצות" – למדנו על שביעי של פסח שאינו חובה לאכול מצה, ובלבד שלא יאכל חמץ.
ומנין שאף ששה (=ששת הימים האחרים של פסח) שהוא רשות?
זו מידה בתורה: דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו בלבד יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, מה שביעי רשות – אף ששה רשות.
(פירוש ר' אברהם ברלינר: מה שביעי רשות, דכתיב (דברים ט"ז ח'): "ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה'", דלא כתיב "תאכל מצות", שהרי הוציאו מן הכלל, אף ששת ימים רשות, שאם רוצה אוכל בשר בלא לחם).
יכול אף הלילה הראשון רשות? תלמוד לומר (שמות י"ב י"ח) "בערב תאכל מצות".

(כך הגירסא בהוצאת רש"י לר' אברהם ברלינר "זכור לאברהם", וכתב שכן היא גם דעת חזקוני ו"מנחת יהודה". ובפירוש "צידה לדרך" על רש"י כתב על הגירסא הנמצאת בחומשים שלנו: "ושבוש גדול הוא".)

ראב"ע

ד"ה שבעת ימים: ...והנה הזכיר על הפסח "שבעת ימים תאכל מצות" חיוב על דרך הפשט, ובעד (דברים ט"ז ג') "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים". ובעבור זה כתוב (שמות י"ב כ') "כל מחמצת לא תאכלו בכל מושבותיכם תאכלו מצות" – חיוב בארץ ישראל ובחוצה לארץ.

ראב"ע, פסוק כ':

ד"ה כל מחמצת: הזכיר העונש תחילה ואחר כך האזהרה, ואין "בכל מושבותיכם תאכלו מצות" – רשות, כמו (שמות ל"ה ב') "ששת ימים תעשה מלאכה", רק חיוב – "למען תזכור".

ראב"ע, יסוד מורה שער ה':

ויש שבעת ימים מצות – על דרך הפשט הם חיוב, כי הכתוב הזכיר ואמר (דברים ט"ז ג') "שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עני... למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים", והנה הזכיר הטעם כי עד שבעה ימים אכלו ישראל המצות, כי הענן היה הולך יומם ולילה עד שטבע פרעה, אז הסיעם משה עד שנעשה המשכן.

1.

הסבר, מהו ההבדל בין דעת חז"ל (שהובאה גם ברש"י) לבין דעת ראב"ע בפירוש פסוקנו?

2.

לדברי רש"י הראשונים (עד "שלא יאכל חמץ") כותב הרא"ם:

אינו רוצה לומר דמדכתיב "ששת ימים תאכל מצות" – משמע "ששת ולא שבע ולמדנו מכאן ששביעי אינו חובה לאכול מצה...
אלא הכי פירושו: "שבעת ימים מצות תאכלו" – ובמקום אחר הוא אומר "ששת ימים תאכלו מצות וביום השביעי עצרת" ולא כתיב ביה "תאכל מצות", שהרי הוציאו מן הכלל. אלא שהזכיר רישא דקרא ולא רצה להאריך, ופירושו מדכתיב "וביום השביעי עצרת" ולא כתיב ביה "תאכל מצות" למדנו, שאינו חובה לאכול מצה, שאם היה חובה, היה לו לכתוב "וביום השביעי תאכל מצות ועצרת תהיה לכם".

הסבר למה אין פירוש דברי רש"י הראשונים יכול להיות שנלמד שביעי רשות מן הניגוד שבין פסוקנו לבין תחילת פרק ט"ז פסוק ב' "ששת ימים תאכל", אלא דווקא מסוף הפסוק "וביום השביעי עצרת".

3.

לשם מה מזכיר ראב"ע את פרק ל"ה פסוק ב' "ששת ימים תעשה מלאכה" – מה רצה להסביר על ידי כך?

4.

למה לו לראב"ע להזכיר כי שבעה ימים הלכו אחרי הענן יומם ולילה - במה מסייע דבר זה לפירושו את פסוקנו "שבעת ימים מצות תאכלו"?

5.

לשם מה פותח ראב"ע דבריו לפסוק כ' במילים "הזכיר העונש תחילה ואחר כך האזהרה" - מה רצה ליישב על ידי כך?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר