גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בטעם איסור כלאיים (1)

ב.

בטעם איסור כלאיים (2)

ג.

בטעם איסור כלאיים (3)

ד.

שאלות בטעמי המקרא

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת אחרי מות - קדושים
שנת תשכ"ד

כלאים

ויקרא פרק יט, יט

א.  בטעם איסור כלאיים (1)

פסוק י"ט

"אֶת חֻקֹּתַי תִּשְׁמֹרוּ בְּהֶמְתְּךָ לֹא תַרְבִּיעַ כִּלְאַיִם..."

רש"י:

ד"ה את חוקותי תשמרו: ואלו הן: בהמתך לא תרביע כלאים וגו'. חוקים אלו גזרות מלך, שאין טעם לדבר.

רמב"ן:

ד"ה את חוקותי תשמרו: (ומביא את דברי רש"י הנ"ל) ולא הזכירו רבותינו שיהי הטעם נעלם ושיהיו יצר הרע ועובדי עבודה זרה משיבים עליהם אלא בלבישת שעטנז, לא בכלאי הבהמה, ואין הכוונה בהם שתהיה גזרת מלך מלכי המלכים, בשום מקום בלא טעם, כי כל אמרת ה' צרופה, (המליצה שאולה ממשלי ל' ה') רק החוקים הם גזירת מלך אשר יחוק במלכותו בלי שיגלה תועלת לעם, ואין העם נהנים בהם, אבל מהרהרין אחריהם בלבם ומקבלים אותם ליראת המלכות וכן חוקי הקב"ה הם הסודות אשר לו בתורה, שאין העם במחשבתם נהנים בהם כמשפטים, אבל כולם בטעם נכון ותועלת שלמה.
והטעם בכלאים, כי ה' ברא במינים בעולם בכל בעלי הנפשות בצמחים ובבעלי נפש התנועה, ונתן בהם כח התולדה, שיתקיימו המינים בהם לעד כל זמן שירצה הוא יתברך בקיום העולם, וציוה בכוחם שיוציאו למיניהם ולא ישתנו לעד לעולם, שנאמר בכולם (בראשית א' י"ב) "למינהו". וזו סיבת המשכב שנרביע בהמות זו עם זו לקיום המינין, כאשר יבואו האנשים על הנשים לפריה ורביה.
והמרכיב שני מינים משנה ומכחיש במעשה בראשית כאילו יחשוב שלא השלים הקב"ה בעולמו כל הצורך ויחפוץ הוא לעזור בבריאתו של עולם להוסיף בו בריות. והמינים בבעלי חיים לא יולידו מין משאינו מינו, וגם הקרובים בטבע, שיולדו מהם, כגון הפרדים, יכרת זרעם, כי הם לא יולידו.
והנה מצד שני הדברים אלה פעולת ההרכבה במינים כבר נמאס ובטל וגם הצמחים אשר יתרכבו מין בשאינו מינו אין פרים צומח אחרי כן, ויהיו באיסורם שני הטעמים הנזכרים, וזה טעם "שדך לא תזרע כלאים" שהוא בהרכבה על דעת רבותינו ואסר אף כלאי זרעים, מפני שישתנו בטבעם – גם צורתם, בהיותם יונקים זה מזה, ויהי כל גרעין כאילו הורכב משני מינים.
ואסור לחרוש בשור וחמור, מפני שדרך כל עובד אדמתו להביא צמדו ברפת אחת ויבואו לידי הרכבה.

1.

מהי טענת הרמב"ן על דברי רש"י? במה הוא חולק עליו בהסבר המושג "גזרות מלך"?

2.

לשם מה מביא הרמב"ן את משלי ל' ה' - מה רצה להוכיח בעזרת הפסוק ההוא?

3.

מהם שני הטעמים שנותן הרמב"ן לאיסור כלאיים?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר