גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

תפישת המשכן בדברי המדרש

ב.

תפישת המשכן - רבנו בחיי

ג.

משכן ועגל - מה קדם למה?

פרשת תרומה
שנת תשכ"ח

המשכן

שמות פרק כה

א.  תפישת המשכן בדברי המדרש

שמות רבה ל"ג ג':

"ויקחו לי תרומה". הדא הוא דכתיב (שיר השירים ה'): "אני ישנה ולבי ער". אמרה כנסת ישראל: אני ישנתי לי מן הקץ, אלא הקב"ה ער שנאמר (תהלים ע"ג) "צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם...". אני ישנה ממעשה העגל ולבי ער – הקב"ה מרתיק לי (=לשון הכאה ודפיקה), הוי: "ויקחו לי תרומה". וכמו שאמר (שיר השירים ה') "קול דודי דופק... פתחי לי אחותי..." עד מתי אהיה מהלך בלא בית... אלא "עשו לי משכן" שלא אהיה בחוץ.

תנחומא תרומה (ה'):

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם": אימתי נאמרה למשה הפרשה הזו של משכן? ביום הכפורים עצמו, אע"פ שפרשת המשכן קודמת למעשה העגל, אמר ר' יהודה בר' שלום: אין מוקדם ומאוחר בתורה שנאמר (משלי ה'): "נעו מעגלותיה לא תדע" – מטולטלות הן שביליה של תורה ופרשותיה. הוי: ביום הכפורים נאמר למשה "ועשו לי מקדש". מניין? שכן עלה משה בששה בסיון ועשה ארבעים יום וארבעים לילה, ועוד עשה ארבעים ועוד עשה ארבעים – הרי מאה ועשרים, ואתה מוצא שביום הכפורים נתכפר להם, ובו ביום אמר לו הקב"ה: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", כדי שידעו כל האומות שנתכפר להם מעשה העגל. ולכך נקרא "משכן העדות", שהוא עדות לכל באי העולם, שהקב"ה שוכן במקדשכם. אמר הקב"ה: יבוא זהב שבמשכן ויכפר על זהב שנעשה בו העגל, שכתוב בו (ל"ב) "ויתפרקו העם את כל נזמי הזהב" ולכן מתכפרין בזהב "וזאת התרומה... זהב". אמר הקב"ה (ירמיהו ל'): "כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך".

שמות רבה ל"ג א':

"ויקחו לי תרומה": הדא הוא דכתיב (משלי ג'): "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו" אל תעזובו את המקח שנתתי לכם; יש לך אדם שלוקח מקח, יש בו זהב – אין בו כסף, יש בו כסף – אין בו זהב, אבל המקח שנתתי לכם יש בו כסף שנאמר (תהלים י"ב) "אמרות ה' אמרות טהורות כסף מזוקק", יש בו זהב שנאמר (שם י"ט) "הנחמדים מזהב ומפז רב". יש אדם שלוקח שדות אבל לא כרמים ויש שלוקח כרמים ולא שדות, אבל המקח הזה יש בו כרמים ויש בו שדות, שנאמר (שיר השירים ד') "שלחיך פרדס רימונים"... ויש לך מקח שמי שמכרו נמכר עמו? אמר הקב"ה לישראל: מכרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי עמה, שנאמר "ויקחו לי תרומה". משל למלך שהיתה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכים ונטלה, בקש לילך לו לארצו וליטול אשתו, אמר לו (המלך): "בתי שנתתי לך יחידית היא. לפרוש ממנה איני יכול; לומר לך: אל תיטלה, איני יכול לפי שהיא אשתך. אלא זו טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך, קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם, שאיני יכול להניח את בתי". כך אמר הקב"ה לישראל: "נתתי לכם את התורה. לפרוש הימנה איני יכול. לומר לכם "אל תיטלוה" איני יכול. אלא בכל מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי, שאדור בתוכו, שנאמר (כ"ה ה') "ועשו לי מקדש".

סדר אליהו רבה פרק י"ז:

כיון שקבלו ישראל מלכות שמים בשמחה ואמרו (כ"ד ז') "כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע", מיד אמר הקב"ה למשה (כ"ה ב'): "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה".

1.

המדרשים הנ"ל חלוקים בשאלת זמן מתן המצוה של עשיית המשכן. מה הן הדעות? סדר את דעות המדרשים לשתי קבוצות.

2.

מהי חשיבות קביעת הזמן לגבי תפישת תכלית המשכן?

3.

הסבר את הביטוי במדרש הראשון "ישנתי לי מן הקץ".

4.

מה בא הפסוק מתהלים ע"ג להוכיח?

5.

במה שונים דברי מדרש תנחומא דלעיל מדברי שמות רבה ל"ג ג' בתפישת תכלית המשכן?

6.

לפי מפרשי המדרש דורש שמות רבה ל"ג א' את פסוקנו (כ"ה ב') ע"פ הפסוק מלכים א', א' ט' "ולי עבדך לא קרא" – הסבר כיצד, איפוא, מתפרש הביטוי "ויקחו לי תרומה" במדרש זה (ל"ג א').

7.

מהי הזרות הלשונית בפסוקנו (כ"ה ב') שעליה מבוסס המדרש המובא לעיל כשלישי (שמ"ר ל"ג א')?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר