גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

כפילות משפטי האדם והבהמה

ב.

הלכות חובל ומזיק לרמב"ם

ג.

הוכחות ל"עין תחת עין - ממון"

ד.

הוכחה מחוקי ח'מורפי

פרשת אמור
שנת תשכ"ד

החובל בחברו

ויקרא פרק כד, פסוקים יז - כג

א.  כפילות משפטי האדם והבהמה

אברבנאל, מקשה:      

באמרו "ואיש כי יכה כל נפש אדם וגו' ומכה נפש בהמה וגו'" ולמה הובאו כאן המשפטים האלה מהאדם והבהמה, שכבר ציותה התורה עליהם?

והנה אחת מן התשובות הרבות שנתנו לקושייה זו:

ספורנו:

ד"ה ואיש כי יכה כל נפש אדם: בהיות קללת אלוקים אצל קצת בני אדם רעים וחטאים נגד ה' ונגד המלך דבר נקל כאמרו (ישעיה ח') "והיה כי ירעב והתקצף וקלל במלכו ובאלוהיו" וכאמרם ז"ל (סנהדרין ס') "השומע אזכרה (רש"י: השומע "ברכת ה'" מפי עובד כוכבים) בזמן הזה אין חייב לקרע, שאם אי אתה אומר כן, נתמלא כל הבגד קרעים". (רש"י ד"ה בזמן הזה: שאנו בגלות ואין אימת בית דין מוטלת עליהם... ד"ה נתמלא כל הבגד קרעים: לפי שהדבר תדיר, לפי שאין מתיראין מבית דין). ועם זה נראה שיהיה דיבור המקלל בזה דיבור בטל, בהיות כל קללה נמנעת במציאות ה' יתברך, לכן ביאר הטעם ואמר, כי אמנם הפועל הרע כאשר יהיה נעשה בנושאים מתחלפים, אף על פי שהוא פועל אחד בעצמו, יתחלף עונשו כפי חילוף אותם הנושאים עד שיהיה העונש בהיות החטא באיזה נושא עונש בגוף או עונש מיתה, וכאשר יהיה בנושא אחר למטה ממנו יהיה בעונש ממון.
ועל זה הביא שלוש ראיות, אחד בהורג: שההורג נפש אדם היה חייב מיתה וההורג בהמת חברו חייב ממון בלבד.
שנית בחובל: שהחובל אדם היה ראוי ליענש בגוף לולא חסרון יכולתנו לצמצם כמו שקיבלו חז"ל (בבא קמא פרק ג' ע"ב) והוצרך לענשו ממון, ועם כל זה הממון רב, שחייב בחמשה דברים, כמו שקיבלו הם ז"ל, ומכה בהמה יהיה עונשו ממון מועט.
שלישית בחובל אדם, שהחובל באביו ובאמו היה חייב מיתה, וחובל באדם אחר חייב ממון, ואין צריך לומר מכה בהמה בזה האופן, שיהיה עונשו מעט מאוד. (ולא הזכיר קללת אביו ואמו, כי היא בלתי דומה לזאת הקללה שהוא דיבור בטל לגמרי, ולא כן קללת האב).

1.

מה תשובתו לשאלת האברבנאל הנ"ל?

2.

הסבר את המילים שסומנו בקו. (שים לב: המושג "נושא" כאן כוונתו למה שיקרא בפינו היום – "מושא"!)

3.

לשם מה מובא הפסוק מישעיה ח'?

4.

"לולא חסרון יכלתנו לצמצם" – לאיזה "צמצום" יכוון בדבריו?

5.

למה אמר "שלישית בחובל אדם", הלא גם ראייתו השנייה הייתה בחובל אדם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר