גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

סגולת משה ותפקידו במשכן

ב.

בגדי הקודש, והמסומל בהם

ג.

בביאור הפסוק "ואתה תדבר"

ד.

הדגשת הציווי "ואתה תדבר"

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת תצוה
שנת תשכ"ח

בגדי כהונה

שמות פרק כח

א.  סגולת משה ותפקידו במשכן

ר' משה אלשיך, במבוא לפרשתנו:

אחרי ראות משה את כל מעשה המשכן כי נורא הוא, לעשות לו מקדש לשכון יה אלוקים בתוכנו, ויצוה את עמו "קחו לו תרומה", ואל בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב לעשות ארון, מנורה, שולחן וכל כלי המשכן ואהלו ומכסהו; ואת אהרן ובניו לכהן לפניו – הלא יתחמץ לבבו לומר: "מה זאת עשה לי אלוקים, כי אין לי חלק בדבר הגדול הזה!" ומה גם כי הוא היה העתיד להיות כהן ואהרן לוי, ונתחלף הדבר בשליחות מצרים. על כן לדבר על לבו ולנחמו בא האלוקים ואמר: ...ואתה, משה, אל תחוש, כי חלקך גדול מכולם, כי הלא שלמות כולם על ידך הוא, כי ע"י מה שאתה תצוה את בני ישראל בכל מצוות, וגם במה שיקחו אליך שמן וכו', יזכו שעל ידי כך יועיל 'להעלות נר תמיד', כמו שיתבאר להאיר להם לעה"ב, אך בלעדיך לא היו זוכים לכך. זהו על כללות ישראל.
ומה שתקנא על אהרן ובניו שהם כהנים ולא אתה, גם שלמותם ממך היא, כי "ואתה הקרב אליך את אהרן" וכו' ועל ידי "הקרב אליך" יזכו. וגם הבגדים אין בהם כח לקדשם לכהן, אם לא על ידך, כי "ואתה תדבר אל כל חכמי לב ועשו... לקדשו" על ידי מה שיהיה על ידך.

מהי הזרות הסגנונית בפרשתנו שעליה מבוססים דבריו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר