גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

לשון "מתי"

ב.

דימוי התולעת

ג.

המסומל ב"הרים" וב"גבעות" - שאלות ברש"י

ד.

המשל ה"חקלאי"

פרשת לך לך
שנת תשכ"ב

הפטרת לך-לך

ישעיהו פרק מ, כז - פרק מא, טז

א.  לשון "מתי"

פסוק י"ד

"אַל תִּירְאִי תּוֹלַעַת יַעֲקֹב מְתֵי יִשְׂרָאֵל אֲנִי עֲזַרְתִּיךְ נְאֻם ה' וְגֹאֲלֵךְ קְדוֹשׁ יִשְׂרָאֵל"

אברבנאל:

ולפי שישראל יספקו (=יהיו בספק) ביעוד הזה, אם מפני מיעוטם שנתמעטו בגלות, שלא נשאר מהם כי אם שנים שלושה גרגרים בראש אמיר (המליצה שאולה מישעיה י"ז ו'), ואם לדלותם ועניותם, שכלתה פרוטה מן הכיס ואין להם דבר לאכול, לזה הביא אחר זאת שתי פרשיות לנחמם על כך.
אם לענין המיעוט, אמר: "אל תיראי תולעת יעקב", רצונו לומר, אף על פי שאתה חשוב כתולעת ואנשיך הם כמתים בגלות (ולא אמר "עם ישראל" לרמוז ללשון המות, אף על פי שהוא נקוד שוא, ועיקרו לשון "עם"). אל תירא מזה, לפי "שרבים" אשר אתנו מאשר אותם. (המליצה שאולה ממלכים ב', ו' ט"ז), כיון שאני עזרתיך.

באור:

גם בעת שישראל המת כתולעת הנרמסת מכל הולך והמה מתי מספר ("מתי" נופל על אנשים יחידים שאין להם מדינה וממשלה, רק המה נהוגים ונשפטים בארץ לא להם). אומר הנביא: "אל תירא".

שד"ל:

גזניוס אמר "מתי מספר", אך שקר שתהיה הוראת מיעוט המספר במלת "מתי", ואחרים אמרו לקרוא "מתי" בצירי, לשון מיתה, ואני אומר בהיפך, שהוא לשון גבורה, כמו (ישעיה ג' כ"ה) "מתיך בחרב יפולו וגבורתך במלחמה".
והטעם: אל תיראי תולעת יעקב, שאינך באמת תולעת, אלא "מתי ישראל" אנשי גבורה, ומפני זה הזכיר "ישראל" אצל "מתי", כי "ישראל" לשון גבורה כמו (בראשית ל"ג) "כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל".

1.

במה נראה פירושו של הבאור קרוב יותר מפירושו של אברנבאל?

2.

במה שונה שד"ל משני קודמיו בתפישתו את מבנה הפסוק?

3.

מניין לבאור הגדרה זו של "מתי"?

4.

השווה:
רש"י, בראשית ל"ד, ל':

ד"ה "ואני מתי מספר": אנשים מועטים.

ראב"ע, שם:

"מתי" כמו אנשים, ודבר שיסופר הוא מעט, על כן טעה ר' אהרן ראש ישיבה שפירש (דברים ל"ג, ו'): "ויהי מתיו מספר" – כמשמעו.

למי משלושת המפרשים דלעיל יש ראיה וחיזוק מדברי רש"י וראב"ע אלה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר