גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

המסומל בצידו של עשו

ב.

הלך רוחו של יצחק

ג.

"ותהיינה מורת רוח"

ד.

פירוש המילים "מורת רוח" (1)

ה.

פירוש המילים "מורת רוח" (2)

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת תולדות
שנת תשכ"ב

נשי עשו

בראשית פרק כו, פסוקים לד - לה

א.  המסומל בצידו של עשו

בראשית רבה ס"ה (א):

הדא הוא דכתיב (תהלים פ') "יכרסמנה חזיר מיער". ר' פנחס בשם ר' סימון: מכל הנביאים לא פרסמוה (=את מלכות אדום הרשעה) אלא שנים: משה ואסף.
משה אמר (דברים י"ד) "ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ולא גרה – טמא הוא לכם".
אסף אמר (תהלים פ') "יכרסמנה חזיר מיער". למה הוא מושלה לחזיר? אלא מה חזיר הזה בשעה שהוא רודף הוא מפשיט את טלפיו, כלומר שאני טהור, כך מלכות הזאת הרשעה גוזלת וחומסת ונראית כאלו מצעת את הבימה

(מתנות כהונה:

עשתה עצמה כאילו היא עושה צדקה ומצדקת את הדין לאמיתו ועושה מצעות נאות על הבימה שבבית הדין).

כך עשו – כל ארבעים שנה צד נשי אנשים ומענה אותן, וכיון שהגיע לארבעים שנה, דימה עצמו לאביו, אמר: "מה אבא נשא אשה בן ארבעים שנה", הדא הוא דכתיב "ויהי עשו בן ארבעים שנה".

רש"י:

ד"ה בן ארבעים שנה: עשו היה נמשל לחזיר שנאמר (תהלים פ') "יכרסמנה חזיר מיער", החזיר הזה כשהוא שוכב, פושט טלפיו לומר: "ראו שאני טהור!" כך אלו – גוזלים וחומסים ומראים עצמם כשרים.
כל ארבעים שנה היה עשו צד נשים מתחת יד בעליהן ומענה אותן, כשהיה בן ארבעים אמר: "אבא – בן ארבעים שנה נשא אשה, אף אני כן".

1.

מהו האופייני בדרך בה מסגנן רש"י את מקורו?

2.

אין רש"י מביא דברי מדרש אלא אם כן נדרש ליישב קושי בפסוק. מה הוא הקושי בפסוקנו?

3.

מה המריץ את בעל המדרש (ובעקבותיו את רש"י) לפרש את צידו של עשו כ"ציד" שלא כמשמעו?

4.

מהי התכונה המסומלת לדעתם בחזיר, ולמה יחסוה דווקא לאדום (מלכות רומי)?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר