גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מעשה המשכן בתורה

ב.

רלב"ג - על החזרה

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויקהל - פקודי
שנת תשכ"ח

המשכן - לשאלת החזרה

שמות פרקים לה - לט

עיין גם גיליון פקודי תש"ו.

א.  מעשה המשכן בתורה

רמב"ן, פרק ל"ה פסוק ה':

ד"ה יביאה את תרומת ה': ...והנה משה הוצרך לספר לכל העדה כל המלאכה שציוה אותו ה', כדי להודיע להם שצריכים להביא נדבה רבה, כי המלאכה גדולה, ולכך סיפר להם (ל"ה י"א והלאה) "את המשכן את אהלו ואת מכסהו, את קרסיו..." כולן, הזכירו על דרך הכלל.

וטעם: את המשכן, את הארון, את השלחן וכל הנזכרים בה"א הידיעה, כאומר: את המשכן ואת הכלים אשר נגיד לחכמים העושים במלאכה בפרטן ובשיעורן, כי עתה לכל העדה לא יגידם אלא בשמותם בכלל.

רמב"ן, פרק ל"ו פסוק ח':

ד"ה ויעשו כל חכם לב בעושי המלאכה את המשכן עשר יריעות: הנה החזיר בתורה מלאת המשכן חמש פעמים כי יזכור את כולם וצוואה בפרט ובכלל: תחילה (בפ' תרומה) אמר: ועשית כך ועשית כך, ואחרי כן הזכיר כולם בדרך כלל (ל"א ו') "ועשו את כל אשר צויתיך, את אהל מועד ואת הארון..." עד (ל"א י"א) "ככל אשר צויתיך יעשו".
והטעם בזה, שציוה ה' למשה שיגיד לבצלאל ואהליאב ולכל החכמים המלאכה בכללה, ואח"כ יקרבו אליה לעשותה, כי לא יכשרו למלאכת הקודש עד שישמעו כל המלאכה ויבינו אותה ויקבלו עליהם שידעו להשלימה.
ובשעת המעשה הזכיר אותם תחילה בדרך הכלל ואמר (ל"ה י') "יבואו ויעשו את כל אשר צוה ה': את המשכן, את אהלו, ואת מכסהו..." וחסר מכאן פרט אחד, כי בודאי הוצרך משה לאמר אל החכמים העושים מלאכה: "עשו המשכן עשר יריעות, אורך היריעה כך ורוחב כך" וכן בכל המלאכה (=וכן צריך היה למסור להם פרטי העשיה בכל מלאכת המשכן כפי שנאמר לו בצו בפרשת תרומה), ולא הזכיר הכתוב זה (=השמיט את הפירוט במקום זה) כי בידוע שאמר להם הכל כסדר אחרי שעשו כן כל דבר ודבר.
והטעם בזה (=הטעם שכאן אין פירוט), כי לא הוצרך משה לפרוט להם כל המעשה דבר בדבר כאשר הוזכר בצוואה ובמעשה, אבל קצרו להם, כאילו אמר, שיעשו משכן בעשר יריעות, חמש כנגד חמש, והם הבינו כי יעשו לולאות מקבילות וקרסי זהב, וכיוצא בזה בכל המלאכה בקצרה רמז להם (משה) הענין, והם הבינו הכל, על כן לא האריך בפרט הזה. ירמוז הכתוב חכמתם ובינתם וטוב השכל שבהם.
ואחרי כן (ל"ו ח') החזיר המלאכה כולה בדרך הפרט הראשון "ויעשו כל חכם לב בעושי המלאכה את המשכן"... (שם י"ד) "ויעש יריעות עזים", (שם כ') "ויעש את הקרשים" וכו'. והיה מספיק בכל הענין שיאמר "ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל כל המלאכה אשר צוה ה' אותו" ויאמר: "ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו", "וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה ה' כן עשו אותה ויברך אותם משה" (שמות ל"ט מ"ג), אבל רצה לומר, כי משה הזכיר אל כל עדת בני ישראל והחכמים שם כל המלאכה בכלל, כי נתכוין בזה שיתנדבו העם כדי העבודה למלאכה הגדולה, ובעבור שישמעו החכמים וידעו, אם יקבלו לעשותה כאשר נצטוה.
ואחרי כן הזכיר בפרט המעשה להגיד שעשו כל החכמים במשכן. זהו שנאמר (ל"ו ח'): "ויעשו כל חכם לב בעושי המלאכה את המשכן עשר יריעות..." ואמר (ל"ו י"ד) "ויעש יריעות עזים..." (ל"ו כ"ג) "ויעש את הקרשים" ירצה לומר: ויעש כל חכם לב יריעות עזים, ויעש כל חכם לב את הקרשים וכו'. והזכיר בארון (ל"ז א') "ויעש בצלאל את הארון", להגיד כי האומן הגדול שבהם הוא שעשה לבדו הארון. והטעם בעבור שהוא מלא רוח אלוקים בחכמה בתבונה ובדעת (עיין שמות לא' ג'), שיתבונן בו ויעשנו בכונה הרצויה, כי אין במעשהו אומנות גדולה, אבל יש שם מלאכות שצריכות לאומנות יתירה ממנו. וחזר ואמר סתם (ל"ז י') "ויעש את השולחן", (ל"ז י"ז) "ויעש את המנורה".
ועל דעת ר' אברהם ירמוז אל בצלאל שעשה כל כלי הקודש, ואין כן דעתי, שגם בחצר המשכן אמר כן. אבל הוא חוזר אל כל חכם לב כאשר אמר במשכן.
ואחר שהשלים כלל ופרט במעשה, הזכיר ההבאה אל משה בדרך הכלל, ואמר (ל"ט ל"ג) "ויביאו את המשכן אל משה: את האהל ואת כל כליו, קרסיו, קרשיו, בריחיו..." להגיד חכמתם שהביאו אליו הכל כסדר, כי לא הביא אחד מהם מלאכתו לפניו עד שנשלמה כל המלאכה, כאשר אמר (=בפסוק שלפני ההבאה ל"ט ל"ב) "ותכל כל עבודת משכן אהל מועד". ואחרי שנשלמה נאספו כולם והראו אותה אליו כסדר: אמרו תחילה: "רבנו, הנה האהל והנה כליו". ואחרי כן: "הנה הארון והנה בדיו". וכן הכל...
והנה לא הזכיר במשכן וכל כליו "כאשר צוה ה' את משה" אבל באלה הפקודים בבגדי כהונה יזכיר כן בכל דבר ודבר. והטעם, כי כלל מלאכת המשכן בפסוק שאמר בסוף (שמות ל"ה כ"ב) "ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה ה' את משה". ואולי היה זה מפני שינוי הסדר כמו שהזכירו רבותינו.
ועל הכלל: כל זה דרך חיבה ודרך מעלה לומר, כי חפץ ה' במלאכה ומזכיר אותה בתורתו פעמים רבות להרבות שכר לעוסקים בה; כענין מה שאמרו במדרש (בראשית רבה חיי שרה ס' י"א) "יפה שיחת עבדי בתי אבות לפני הקב"ה מתורתם של בנים, שהרי פרשת אליעזר שנים ושלשה דפים היא" (וסוף המאמר שם: והשרץ מגופי תורה ואין דמו מטמא כבשרו אלא ריבוי המקרא. כונת המאמר: ולעומת זה יש ענינים שהם גופי תורה ולא נאמרו בתורה במפורש ובמפורט אלא רק ברמז לשוני קל.)

1.

מהי השאלה העיקרית שבה עוסק הרמב"ן בדבריו אלה?

2.

מה הן חמש הפעמים אשר לדעת הרמב"ן חוזר מעשה המשכן בתורה?

3.

בד"ה ויעשו כל חכם לב בפסקה השניה פותח הרמב"ן "והטעם בזה שציוה ה' למשה" למה יתכוון באומרו "בזה"?

4.

במה עקבי הרמב"ן בשיטת פרשנותו בדבריו בקטע הפותח "ובשעת מעשה הזכיר אותם" עד "כל דבר ודבר"?

5.

מהי הקושיה שאותה מיישב הרמב"ן בקטע הפותח "ואחרי כן הזכיר בפרט המעשה להגיד שעשו..." עד "אל כל חכם לב כאשר אמר במשכן"?

6.

מהי המחלוקת שבינו ובין הראב"ע בקטע זה?

7.

מהו הקושי המיושב בדברי הרמב"ן החל מן "והנה לא הזכיר במשכן וכל כליו..." עד "כמו שהזכירו רבותינו", ומה ההבדל בין שתי תשובותיו הניתנות בקטע זה?

הסבר את דבריו "מפני שינוי הסדר" לאיזה שינוי יכוון?

8.

השווה את דברי הרמב"ן האחרונים (החל מן "ועל הכלל") לדבריו שמות א' א' "טעם ואלה שמות". מהו הקושי המשותף למקום ההוא ולמקומנו ומדוע דוחה הוא שם את התשובה הניתנת על ידו כאן?

9.

הרמב"ן משווה בסוף דבריו את ענייננו לפרשת אליעזר. הסבר במה שונה החזרה שם מן החזרה בפרשותינו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר