גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"ויחץ" השני

ב.

לסידור הבנים והנשים

ג.

הוראה נוספת למילה "אחרון"

ד.

"וישתחו" - גנאי או שבח

ה.

גם יעקב בכה

ו.

ריבוי נשים כגנאי

ז.

יעקב משיב את הברכה

פרשת וישלח
שנת תשכ"ב

פגישת יעקב ועשו

בראשית פרק לג, פסוקים א - יא

א.  "ויחץ" השני

פסוק א'

"וַיִּשָּׂא יַעֲקֹב עֵינָיו וַיַּרְא"

ר' אברהם בן הרמב"ם:

ד"ה וישא יעקב עיניו: דומני שהוא ע"ה כבר חצה את הבהמות והעם אשר אתו לשני מחנות ואפשר שהשאיר אותם כך עד זמן פגישת עשו. ויתכן שהיה חוזר מדעה זו ואסף אותם אל מחנה אחד, כאשר נתחזק בתפילתו שוב, כאשר בא בלבו לפייסו במנחה, ועוד יותר מזה מה שנתחזק בנבואתו ממאמר המלאך אליו (ל"ב כ"ט) "כי שרית". ועל כל פנים לא חצה את בניו ולא את נשיו בשתי המחנות אלא השאירם עמו כדי שיהיו נושעים בתשועתו או יאבד באבדם.

1.

מה התמיהה שרצה ליישב בדבריו?

2.

מה הן שתי תשובותיו לתמיהתו?

3.

מה בין פירוש המילה "ויחץ" בל"ב ח' לבין "ויחץ" בפסוקנו לפי פירושו?

המלבי"ם:

ד"ה וישא יעקב עיניו: אחר שראה המלחמה הרוחנית בעיניו הרוחניים שהיא היתה הכנה למלחמה השניה של עשו בעצמו, שכמו שניצח את שרו של עשו והודה לו על הברכות, כן ינצח את עשו בעצמו, אז נשא את עיניו הגשמיים וירא והנה עשו בא. "ויחץ את הילדים" אחר שראה שנגע בכף ירכו, התירא פן היה זה הוראה, שיגבר עשו על זרעו ובניו עתה, לכן חצה אותם שלא ימצאם כאחד.

4.

האם הקושי שרצה המלבי"ם ליישב הוא אותו קושי שביישובו עוסק בן הרמב"ם, או הוא קושי אחר?

5.

במה שונה המלבי"ם מבן הרמב"ם בתפישת ההשפעה שהיתה להאבקות עם המלאך של יעקב?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר