גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

תשובת המלאך לזכריה (1)

ב.

תשובת המלאך לזכריה (2)

ג.

שאלות לשון וסגנון

ד.

"ויען ויאמר אלי"

ה.

"מי אתה הר הגדול"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי ההפטרה
פרשת מקץ
שנת תשכ"ב

הפטרה לשבת חנוכה: המנורה

זכריה פרק ב, יד - פרק ד, ז

א.  תשובת המלאך לזכריה (1)

אבן כספי, בספרו "מנורת כסף" מקשה לפסוקינו:

כאשר ראה זכריה זאת המראה שאל להמלאך הדובר בו שיודיעהו מה אלה, "ויען המלאך הדובר בו (פסוק ו') זה דבר ה' אל זרובבל לאמור לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה'" והיה ראוי לומר "אלה שבעת עיני ה' משוטטים בכל הארץ" (עיין בפסוק י') וכן היה ראוי לומר "אלה שני בני היצהר העומדים על אדון כל הארץ" (פסוק י"ד) ואיך אמר "זה דבר ה' אל זרובבל לא בחיל ולא בכח..."?

והנה אחדות מן התשובות:

רש"י:

ד"ה מה אלה אדוני: מה זה שהזיתים נמסקים מאליהם והשמן בא אל הנרות מאליו?

ד"ה זה דבר ה' אל זרובבל: זה סימן לך להבטיח את זרובבל כשם שהזיתים והשמן הזה נגמר מאליו לכל דבריו, כך לא בחיל ולא בכח שלכם תעשו את בנין ביתי.

ד"ה כי אם ברוחי: אני אתן רוחי על דריוש ומניח לכם לבנות ולעשות כל צרכי יציאת הבנין משלו ולעזור אתכם בחטין ויין ושמן ועצים כמו שמפורש בעזרא ולא תצטרכו לעזרת אדם.

רד"ק, פסוק ו':

ד"ה ויען לא בחיל ולא בכח: כמו שראית מעשה המנורה נעשה מאליו בלא אדם עורך את הנרות ומציק בהם את השמן, כך יעשה בנין הבית בלא כח אדם אלא ברוח הא-ל יתברך וברצונו, ועוד יפרש לו המראה דרך פרט.

הבאור:

ד"ה מה אלה אדוני: על מה רומז מראה המציקים את השמן אל הנרות? ולא שאל על המנורה, כי הנביא השיג שרמזה על ישועת ישראל, כידוע שאור הוא סימן על התשועה והשלוה.

ד"ה זה דבר ה' אל זרובבל: זה המראה של הזיתים סימן הוא על זרובבל. כשם שהשמן נגמר לכל דבריו ולא יקוה לאיש, כן לא בחיל ולא בכח שלכם תוכלו לעשות את הבית, "כי אם ברוחי" – בהשגחתי הפרטית עליכם, ויתבונן הקורא תפארת מליצת המקרא [א] בהוראת "חיל" ו"כח" שהמה נרדפים בענין, וההבדל ביניהם, כי "כח" מורה על השגת דבר בכח עצמי, ו"חיל" על השגת דבר ע"י כח זולתו, ומעתה יאמר, כי התשועה לא תהיה ע"י שום כח גשמי, כי אם ברוחי. [ב] בהשמטת הפועל "יעשה" או "יהיה"...

1.

מהי תשובתם לשאלת אבן כספי?

2.

האם מתנגדים רד"ק והבאור לפירוש רש"י או חוזרים עליו רק בניסוח אחר?

3.

לאילו פסוקים מתכוון רד"ק באמרו "עוד יפרש לו המראה דרך פרט"?

4.

מניין "ידוע" לו לבעל הבאור "שאור הוא סימן על התשועה"?

5.

בשתי צורות סגנון רואה בעל הבאור את "תפארת מליצת המקרא" של פסוקנו. הסבר את השני.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר