גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

חוקי מצרים

ב.

"ולחם אין" - מיקום כרונולוגי

ג.

זעקת אנשי מצרים

ד.

השורשים "נהג, נחה, נהל"

ה.

יוסף שנא העבדות

פרשת ויגש
שנת תשכ"ב

הרעב במצרים

בראשית פרק מז, פסוקים יג - כז

א.  חוקי מצרים

בעל עקדת יצחק, שואל:

למה הוזכר בכאן כל זה הענין מחלק החמשית (פסוק כ"ד) והעברת העם לערים (פסוק כ"א) וחק הכהנים מאת פרעה (כ"ב), כי כל זה יאות להכתב בספרי נימוסי פרעה, לא בתורה האלוקית?

השווה לתשובות אברבנאל ושד"ל שניתנו בגיליון ויגש תש"ך את דברי מקרא כפשוטו:

ד"ה ולחם אין בכל הארץ: לא נאמרו הדברים מכאן ועד "ויחי יעקב" (פסוק כ"ח) אלא בשביל ישראל. והנה אמר ה' אל יעקב (מ"ו ד') "אנכי ארד עמך מצרימה" ובא הכתוב להודיעך שקיים ה' הבטחתו והיה עם יעקב במצרים, שהרי הרעב היה בכל הארץ, ולבית יעקב אין מחסור.
והצטרכו המצרים עצמם למכור נפשותם ובהמתם ואדמתם בלחם והלכו לנוע בערים לא להם, וישראל יושבים לבטח בארץ גשן. והיו אזרחי הארץ לגרים והגרים נאחזו בארץ, ומתוך כל הטובה הזאת והרוחה שנתן ה' לישראל פָּרוּ וְרָבוּ ויעצמו מאד.

1.

העולה בעיניך תשובתו על תשובות אברבנאל ושד"ל או לא? נמק את תשובתך.

בנו יעקב, בספרו Genesis מעיר לפרקנו:

עד כמה אין סדרי מצרים ומשפטיה נראים בעיני התורה טובים ונכוחים, עד כמה הם בעיניה חסרי תבונה, את זאת נוכל לשמוע מתוך הלעג השנון שבו היא מדברת על הכהנים וחוקם.

2.

לאיזה פסוק ירמוז? מהי האירוניה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר