גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

קין והבל

ב.

בני קין ובני שת

ג.

אז הוחל לקרא בשם ה'

ד.

"ויתהלך חנוך את האלוקים"

פרשת בראשית
שנת תשכ"ט

בני קין

בראשית פרק ד, יז - פרק ה, ח

לפרשת למך ולשירו עיין גיליון בראשית תש"י.

לפרשת בני האלהים (ו', א-ח) עיין גיליון בראשית תשי"א.

א.  קין והבל

קאסוטו, (בספרו "מאדם עד נח") מחלק את פרשת "קין והבל" (ד', א' – ד', כ"ו) לשש פסקאות ואת הפרשה הבאה (ה', א' – ו', ח') "ספר תולדות אדם" לשלשה "ענינים":

ה', א'-ל"ב

ו', א'-ד'

ו', ה'-ח'

לפסקה אחרונה בפרשת "קין והבל" הוא מעיר: (במהדורה רביעית עמוד 127):

כלל גדול בתורה דורש שיבוא בחתימת הסיפור מעין הפתיחה... ועוד כלל אחר דורש שיסתיימו הסיפורים בכי טוב.

1.

הסבר במה יש בסיומי שתי הפרשיות, פרשת "קין והבל" ופרשת "ספר תולדות אדם" - 'מעין הפתיחה'.

2.

מהו הסיום ב"כי טוב" בכל אחת משתי הפרשיות הנ"ל?

3.

לפי דעתו יש גם הקבלה בין סיום פרשת קין והבל לבין סיום הפרשה הבאה אחריה. מהי ההקבלה?

4.

קאסוטו חולק על רוב חוקרי המקרא הסבורים – בניגוד למחלקי החומש לסדרות - שהפסוקים ו', ה' ח' שייכים לפרשת המבול ולא לפרשת "ספר תולדות אדם".

מה יכולים להיות הנימוקים לחלוקה דלעיל (שמחלק קאסוטו)?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר