גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

ברכות יצחק את יעקב ואת עשו

ב.

ברכת יעקב הראשונה והשנייה

ג.

"ויברך אותו"

ד.

ברכת יעקב השנייה

ה.

ו' החיבור או ו' הברירה

פרשת תולדות
שנת תשכ"ג

ברכותיו של יצחק

בראשית פרק כז, כח - פרק כח, ג

א.  ברכות יצחק את יעקב ואת עשו

השווה:

ברכת יצחק את יעקב

פסוק כ"ח

"וְיִתֶּן לְךָ הָאֱ-לֹהִים
מִטַּל הַשָּׁמַיִם וּמִשְׁמַנֵּי הָאָרֶץ"

ברכת יצחק את עשו

פסוק ל"ט

"הִנֵּה מִשְׁמַנֵּי הָאָרֶץ יִהְיֶה מוֹשָׁבֶךָ 
וּמִטַּל הַשָּׁמַיִם מֵעָל"

תנחומא ישן תולדות י"ד:

"ויתן לך האלוקים": מהו "האלוקים"?
בדין, אם היה ראוי לך, ייתן לך, ואם לאו – לא ייתן לך. אבל לעשו לא אמר כך. אלא "משמני הארץ יהיה מושביך", בין צדיק בין רשע – ייתן לך. למה? אלא כך אמר יצחק: עשו רשע הוא, ויעקב הצדיק אפילו עושה מצוות ומתייסר, אינו קורא תגר אחר מידת הדין, אבל הרשע אם עושה מצווה אחת או התפלל ואינו נענה, הוא מתחיל לומר: "כשם שהתפללתי לפני עבודה זרה ולא מצאתי ממש, אף לפני הקב"ה התפללתי ולא מצאתי ממש". וכן שלמה אמר כשבנה את בית המקדש...
הוי לעשו הוא אומר: "הנה משמני הארץ יהיה מושבך" למה? מפני שהוא מחוסר אמונה, אבל ליעקב שהוא בעל אמונה וצדיק אמר "ויתן לך א-לוהים" – בדין.

רמב"ן, פסוק כ"ח:

ד"ה מטל השמים: והנכון בעיני, כי מתת אלוקים תמיד הוא ואין לו הפסק לעולם ולכן אמר "ויתן לך אלוקים" כל ימיך על אדמתך מטל השמים וייתן לך משמני הארץ, כלומר: השמנה בכל הארצות בעניין שכתוב "צבי היא לכל הארצות"...
ולעשו לא נתנו במתת אלוקים ולא בריבוי, אבל אמר: גם לך אצלתי משמני הארץ ומטל השמים יהיה מושבך – בעוד אשר תשב שם. ירמוז כי יכלה ויאבד, אך בעודו – יהיה חלקו טוב.

מלבי"ם:

ד"ה הנה משמני ארץ יהיה מושבך: לעומת מה שאמר ליעקב שייתן לו האלוקים מטל השמים ומשמני הארץ, שאצל יעקב יהיה מתנת אלוקים ותלוי בהשגחת ה' שהוא לפי המעשים אם יזכו, אמר לעשו שמעצמו יהיה מושבו במשמני הארץ בלתי תלוי בהשגחה.

1.

מהו ההבדל שבין הברכות שעליו הם עומדים, ומה ביניהם בהסבר הבדל זה?

2.

מהו הפסוק שאליו רומז המדרש (תנחומא ישן) בהזכירו את דברי שלמה?

3.

התוכל להביא ראיה מספר דברים לתפישתו של המלבי"ם?

4.

מהו הבדל נוסף בין שני הפסוקים הנ"ל (כ"ז, ל"ט) שלא עמדו עליו המדרש ושני הפרשנים הנ"ל?
התוכל להסביר את סיבת ההבדל הנוסף הזה?

5.

בעל ספר הזכרון מקשה על דברי המדרש הנ"ל, איך למד שלמה ממנו (שעם בן ישראל יש לדקדק יותר מאשר עם עשו ובניו), והלא כוונת יצחק (בברכה הראשונה) כלפי עשו היתה?!

הסבר את קושייתו ויישב אותה!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר