גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מעשה תמר בדברי המדרש

ב.

הלבנת פנים

ג.

"צדקה ממני" - ארבעה פירושים

ד.

ער - רע

פרשת וישב
שנת תשכ"ג

תמר

בראשית פרק לח

א.  מעשה תמר בדברי המדרש

1.

בראשית רבה פ"ה (א):

(ל"ח א') "ויהי בעת ההיא": ר' שמואל בר' נחמן פתח: "כי אנכי ידעתי את המחשבות" – שבטים היו עוסקים במכירתו של יוסף, ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו, ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויהודה היה עסוק ליקח לו אישה – והקב"ה היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח – "ויהי בעת ההיא וירד יהודה", (ישעיה ט"ו) "בטרם תחיל ילדה" – קודם שנולד משעבד ראשון נולד גואל אחרון.

א.

מה התמיהה שבא מדרש זה לישב?

ב.

הסבר את הרעיון המסומל בדבריו.

2.

בראשית רבה פ"ה (ט):

(ל"ח כ') "וישלח יהודה את גדי העזים ביד רעהו" יהודה בר נחמן בשם ריש לקיש: (משלי ח' ל"א) "משחקת בתבל ארצו, ושעשועי את בני אדם" התורה היא משחקת על הבריות: אמר הקב"ה ליהודה: "אתה רימית לאביך בגדי עזים, חייך שתמר מרמה בך בגדי עזים".

א.

הסבר, מה מובנו של השחוק במדרש זה?

ב.

מדרש זה בא לקשר את פרקנו לפרק הקודם. מצא עוד קשרים בין פרקנו לסיפור יוסף באותו כיוון שבו הולך מדרשנו.

3.

בראשית רבה פ"ה (י"א):

(ל"ח כ"ב) "היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה..." אמר ר' יודן: מכאן שנאבדו (=שאבדו לה החותמת והפתילים והמטה) והמציא הקב"ה אחרים תחתיה, כמו דתימא (ויקרא ה') "או מצא אבדה".
אמר רב הונא: "היא מוצאת"? היא והוא צריכין לצאת, "והיא שלחה אל חמיה לאמר..." ביקש לכפור, אמרה לו: "הכר נא את בוראך" – שלך ושל בוראך הן! למי החותמת!

א.

מה התמיהה שעומד עליה רב הונא?

ב.

מהי חשיבות דברי רב הונא להערכת התנהגות יהודה?

ג.

מנין למדרש שביקש יהודה לכפור?

ד.

מה רמז מצאו בפסוקים לכך שהזכירה לו תמר את בוראו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר