גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

עונש הגניבה

ב.

חזקת כשרותם של האחים

ג.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת מקץ
שנת תשכ"ג

הגביע באמתחת בנימין

בראשית פרק מד, פסוקים ח - י

א.  עונש הגניבה

פסוק ט'

"אֲשֶׁר יִמָּצֵא אִתּוֹ מֵעֲבָדֶיךָ וָמֵת             וְגַם אֲנַחְנו נִהְיֶה לַאדֹנִי לַעֲבָדִים"

פסוק י'

"וַיֹּאמֶר גַּם עַתָּה כְדִבְרֵיכֶם כֶּן הוּא אֲשֶׁר יִמָּצֵא אִתּוֹ יִהְיֶה לִּי עָבֶד          וְאַתֶּם תִּהְיוּ נְקִיִּם"

בראשית רבה צ"ב:

"כדבריכם כן הוא" – עשרה בני אדם שנמצא אחד מהם בגניבה, אין כולן באסירא? אני איני עושה כן אלא "אשר ימצא אתו יהיה לי עבד".

רש"י:

ד"ה גם עתה כדבריכם כן הוא: אף זו מן הדין אמת כדבריכם כן הוא, שכולכם חייבין בדבר, עשרה שנמצאת גניבה אצל אחד מהם, כולם נתפסים. אבל אני אעשה לכם לפנים משורת הדין: "אשר ימצא אתו יהיה לי עבד".

רמב"ן:

ד"ה כדבריכם כן הוא: (אחרי הביאו דברי רש"י דלעיל) ואין לשון "גם עתה" נופל יפה על פירוש זה. ואולי יאמר: גם עתה כדבריכם כן הוא המשפט, אשר ימצא אתו בלבד יהיה לי עבד. אבל יוסף אמר (לקמן בפסוק י"ז): "חלילה לי מעשות זאת", ויורה כי אין משפטם שיהיו כולם נתפשים בגנבה ולכן אמר: "חלילה לי!" כי שופט כל הארץ אני וחלילה לי לעשות לכם חמס, כי אין חיוב העשרה בהימצא גנבה ביד האחד בלתי אם נועדו, כי בהיוסדם יחד ללכת לגנוב ולקח אחד מהם את הגנבה לדעת כולם, אז יתחייבו.
והנכון, כי מתחילה היה מאשים את כולם (פרק ד'): "למה שלמתם רעה תחת טובה הרעותם אשר עשיתם" והם פטרו עצמם באמרם: אשר ימצא איתו ומת, כי הוא הגנב. וגם אנחנו הנקיים מן הגנבה נהייה לעבדים.
הנה דעתם לאמר, שהגנב אשר ימצא אתו הוא לבדו היודע בגנבה, כי אם היו כולם יודעים בגנבה, למה ימות זה ויחיו הם?! ראוי שימותו כולם, או יהיו כולם עבדים, כי הדין בהם שווה. אבל הם טוענים שלא ידעו האחרים בגנבה רק קנסו את עצמם (= קיבלו על עצמם ענש שלא מן הדין) שיהיו גם הם לעבדים. ולכן אמר להם (אשר על הבית): וגם עתה, שאתם נועדים ונמצאים יחדיו (=ויש לתלות את האשמה בכולכם) כדבריכם כן הוא (=אעשה עמכם לפנים משורת הדין ולא אשפוט אתכם כחבר בוגדים), אשר ימצא אתו הוא הגנב והוא לבדו הראוי לעונש ויהיה לי לעבד, כי בתשלומיו אני חפץ יותר ממיתתו, ואתם תהיו נקיים.
או טעם "כן הוא" - כן יהיה. גם עתה שאין כן המשפט, כדבריכם כן יהיה, וכמוהו (יהושע ב' כ"א): "ותאמר: כדבריכם כן הוא ותשלחם וילכו", טעמו: כן יהיה. והוא הנכון בעיני. והוא דברי רבותינו ז"ל בבראשית רבה (צ"ב ה') שאמרו: "עשרה בני אדם שנמצא אחד מהם בגנבה אין כולם בסירה (=באסירה)?! אני איני עושה כן..." נתכוונו למה שפירשתי ולא כדברי רש"י.
ונוכל לתקן לדעת הרב (=רש"י) שאמר יוסף "חלילה לי מעשות זאת", שאהיה לכם אני רע מאשר על ביתי, שפטר אתכם מתחילה ואמר לכם "ואתם תהיו נקיים", כי אני אקים דבר עבדי ועצת מלאכי אשלים.

1.

מה קשה בפסוקנו?

2.

מהי ביקורת רמב"ן על פירושו של רש"י?

3.

בדבריו הראשונים (עד "והנכון, כי מתחילה היה...") מנסה הרמב"ן להגן על רש"י בפני ביקורתו הוא (של הרמב"ן עצמו). הסבר כיצד.

4.

ההבדל בין רש"י לרמב"ן אינו רק בתפישתם את דברי "אשר על הבית" (פסוק י') אלא גם בתפישתם את דברי האחים. הסבר מהו אפוא ההבדל בין רש"י לרמב"ן בהבנת פסוק ט'.

5.

מהו ההבדל בין רש"י לרמב"ן (בפירושו הראשון עד "או טעם") בפירוש המילים "גם עתה"?

6.

למה מתייחסות המילים "כדבריכם כן הוא" לפי פירוש רש"י ולפי פירושו הראשון של הרמב"ן?

7.

מה ההבדל בין פירושו הראשון של הרמב"ן (מן "והנכון") לבין פירושו השני (מן "או טעם כן יהיה" עד "והוא הנכון בעיני")?

8.

כיצד מבין הרמב"ן את דברי חז"ל במדרש רבה (בראש השאלה), וכיצד הבינם רש"י?

(שים לב לדברי הרמב"ן: "נתכוונו למה שפירשתי ולא כדברי רש"י").

9.

לשם מה הוסיף הרמב"ן את דבריו האחרונים (החל מן "ונוכל לתקן") - מה רצה לישב על ידם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר