גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

עבדות ה' - חופשיות נפלא

ב.

אלהים אחרים (1)

ג.

אלהים אחרים (2) - שאלות ברש"י

ד.

אלהים אחרים (3)

ה.

חומרת עבודה זרה

ו.

שלוש הוראות למילת "תמונה"

פרשת יתרו
שנת תשכ"ג

"לא יהיה"

שמות פרק כ, פסוקים ב - ד

א.  עבדות ה' - חופשיות נפלא

בעל עקדת יצחק, (ר' יצחק עראמה – נפטר כ-10 שנים אחרי גירוש ספרד):

ולעניין כוונת הדיבור הזה – השני – אומר, שעם הדיבור הזה הוא אזהרה ומניעה מהודות שום אלוהות – הנה הוא באמת כולל גם כן בשורה טובה וחופשיות נפלא, לומר שאחר שהוא אלוקינו, קרוב אלינו, והוא יכול על כל האלוהים כמו שנתבאר מהדיבור הראשון, מעתה – מה לנו מלהודות אלוהות ועבדות (ומה לנו עבדות) לשום נמצא מנמצאות מעלה מטה – ועודנו חי (כלומר: לעבוד אחר הברואים בעוד הבורא חי וקיים), כמו שאמרו חז"ל: "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני" – כל זמן שאני קיים. וזהו שאמרו (שמות ל"ב ט"ז) "חרות על הלוחות" אל תקרי חרות אלא חירות, חירות ממלאך המוות, חירות מהמלכויות, חירות מהיסורין.
ויש בכלל זה העבודה זרה הגדולה המצויה היום בעולם מציאות חזק, והוא: התכוונות כל המחשבות והעסקים לקיבוץ הממון והצלחת הנכסים שהמה להם האלוהים האדירים, אשר עליהם הם נשענים, ובאמונתם הם נמשכים, ועל קדושת שמם הם מכחישים א-לוה ממעל ועוזבים את תורתו, ומניחים אותה עגונה ועלובה בקרן זווית, וזוהי גופה של עבודה זרה ועיקרה – כמו שיבוא בלא תחמוד, אשר ממנה נזהר איוב, כמו שנתבאר באמרו (איוב ל"א כ"ד) "אם שמתי זהב כסלי ולכתם אמרי מבטחי, אם אשמח כי רב חילי וכי כביר מצאה ידי..."

1.

מה כוונתו בדברו על "חופשיות נפלא" שמתבטאת בדיבור זה, חופשיות ממה?

2.

נגד איזו תפישה בלתי נכונה של פסוקנו נלחם בעל העקדה?

3.

מהו האמצעי הסגנוני שבו השתמש בעל העקדה להבעת רעיונו המקורי?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר