גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בטעם המצוה

ב.

מיקום המצוה בעשרת הדברות

ג.

עניין אריכות הימים

ד.

תפישת השכר של "למען יאריכון"

ה.

כיצד מעירים לאב

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת יתרו
שנת תשכ"ב

כבד את אביך ואת אמך

שמות פרק כ, פסוק יב

 

א.  בטעם המצוה

בעל ספר החנוך, (מצווה ל"ג):

משרשי המצוה הזו שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול החסד למי שעשה עמו טובה ולא יהא נבל ומתנכר וכפוי טובה, שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים, ושיתן אל לבו כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם, ועל כן באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל, כי הם הביאוהו לעולם, גם יגעו כמה יגיעות בקטנותו.
וכשיקבל זאת המידה בנפשו יעלה ממנה להכיר טובת הא-ל ברוך הוא, שהוא סיבתו וסיבת כל אבותיו עד אדם הראשון, ושהוציאו לאור העולם וסיפק צרכיו כל ימיו, והעמידו על מתכונתו ושלימות אבריו, נתן בו נפש, ודעת ומושכלות, שלולא הנפש שחננו הא-ל, יהיה כסוס כפרד אין הבין – ויערוך במחשבתו כמה וכמה ראוי להזהר בעבודתו יתברך.

ספר "כד הקמח" לר' בחיי בן אשר, (אות כ', כבוד אב):

המצוה הזאת מן המצוות המושכלות, ולא פירש בכאן הכבוד הזה מה הוא, שיש לנו ללמוד אותו מכבוד האב הראשון העליון יתברך, שהתחיל בו "אנכי ה' אלוקיך", ויאמר הכתוב: כשם שציויתיך בכבודי תחילה, כן אנכי מצוך בכבוד אביך ואמך שהן שותפים עמי ביצירתך.
ובא לומר, כי כשם שנצטוה באב הראשון יתברך, שיודה בו ובמציאותו שהוא אלקיו, כן יתחייב שיודה במולידיו שהם אביו ואמו; וכשם שהזכיר "לא יהיה לך" שלא יכפור בו, כן יתחייב שלא יכפור באביו ואמו לומר על אדם אחר שהוא אביו; וכשם שהזכיר "לא תשא" שלא ישבע בשם אלוקיו לשקר ולשוא, כן יתחייב שלא ישבע בחיי אביו ולא בשם אביו לשקר ולשוא, ושלא יעבוד אותו מפני ירושת ממון או ירושת כבוד או מעלה אחרת.

אברבנאל:

והנה יסוד המצוה הזאת הוא, כדי שתהיה קבלת ההורים חשובה בעיני האדם, ויאמין בה ויסמוך עליה, וכמו שאמרו (דברים ל"ב ז') "זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך". ונאמר לאיוב (ח' ח') "כי שאל נא לדור ראשון וכונן לחקר אבותם".

1.

במה מנוגדים דברי בעל ספר החנוך לדברי בעל כד הקמח?

2.

במה שונה אברבנאל בהשקפתו משני קודמיו, ומה המריצו לפרש כפי שפירש?

3.

שים לב לדבריו האחרונים של בעל כד הקמח (המסומנים בקו). הסבר על פיהם, כיצד פירש את הדיבור השלישי "לא תשא"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר